Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Προκήρυξη «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. – Ο.Ε.Δ.Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» (NUTS EL 623) με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105730, Εκτιμώμενης αξίας 11.133.915,32 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α 24%) Συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα προαίρεσης) 20.584.260,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

 CPV

45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων)
45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων)
90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων)

  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1. Αντικείμενο του έργου:

Το παρόν έργο περιλαμβάνει:

  1. Την δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α’ κυττάρου και του εν λειτουργία β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου πάνω από 17 έτη .
  2. Την ανάπτυξη των υποδομών για την διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από το νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατώ, όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου η οποία θα στεγανοποιηθεί.
  3. Την βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου.
  4. Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης – σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών ΟΕΔΑ
  5. Αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης όσμωσης και την μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR
  6. Την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε δύο άξονες: την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή) με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της λειτουργίας της, την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με Διαλογή στην Πηγή. Το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου. Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη.

2. Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:

  • Στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτή τη περίπτωση ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 516,00 € ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης πλέον ΦΠΑ 24% και σε 3.963.096,00 € για τα έξι (6 ) έτη πλέον ΦΠΑ 24%.
  • Σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030. Η Προαίρεση δύναται να ασκηθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 132 του  Ν.  4412/2016,  μέχρι το πέρας της κατασκευής του έργου, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 12 της παρούσης Διακήρυξης με προϋπολογισμό 694.630,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  • Στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης των εγκαταστάσεων, το λειτουργικό κόστος προσαυξάνεται κατά 051,60€ της συμβατικής ετήσιας λειτουργίας και καταλήγει σε 726.567,60 € ανά έτος. Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός για την λειτουργία των 6 ετών κανονικής λειτουργίας γίνεται 4.359.405,60 € και ο προϋπολογισμός για την λειτουργία των 6 ετών προαίρεσης γίνεται 4.359.405,60 €.

 3. Χρηματοδότηση:

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με βάση την υπ’ αριθμ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2483/13-3-2020 απόφαση ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ οικ. ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11961/29-12-2020  απόφαση  και αποτελεί το  υποέργο  α/α:1  της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»   (Κωδικός   MIS   5002300). H σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η δημόσια δαπάνη έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου) 2020ΣΕ27510037. H θετική γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΡΕΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η δαπάνη για την λειτουργία και συντήρηση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΚτΕ.

4. Κριτήριο Ανάθεσης:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2012, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50, ν 4412/2016).

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ και ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου που αναφέρονται παραπάνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.

6. Απαιτήσεις Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

Οι απαιτήσεις της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

7. Απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας:

Οι απαιτήσεις της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

8. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών / τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ορίζεται η Τρίτη, 16/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

22/01/2021

22/01/2021

08/03/2021

9. Εγγυήσειςσυμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (222.678,31€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής  περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ογδόντα επτά  (87) μήνες  από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης Οι πρώτοι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αφορούν στην κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες την κανονική λειτουργία.

11. Παραλαβή Τευχών:

Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.pin.gov.gr.

12. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Λ. Θηβών 196 – 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιάς 18233 ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 2132141216Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

13. Υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της  ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ.39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.  4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

  1. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 19-01-2021

 Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρούσα περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” www.diavgeia.gov.gr .

Για τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

 Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

Πρόεδρος

Περιληπτική με ΑΔΑ Ψ44Ρ46ΜΜΜ7-ΕΓΠ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα