Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Δημοσίευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμός 3.070.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 3.070.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ), χρηματοδότηση: του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 3226 και τον ενάριθμο 2019ΕΠ32260005 , AI SMART, MIS 5041594 GREECE-ITALY 2014-20).
Κωδικός CPV:[ 45242210-0] (Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής) και Κωδικός NUTS: EL624 (Λευκάδα) και α/α συστήματος: 164711.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.714.890,84€,
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 352.126,60€, και
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 389.677,88€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα αντίστοιχα), αναθεώρηση 4.111,13 €.

Στο έργο περιλαμβάνονται πρόσθετες απολογιστικές δαπάνες (μελέτες κλπ) ποσού 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Απριλίου 2021,ημέρα Τρίτη και ώρα η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 10:00 π.μ.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 96ΒΣ7ΛΕ-ΘΡΔ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008249979 2021-03-08

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 164711

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα