Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: δημοπράτηση έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 170.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
Κωδικός CPV:[45214200-2]-( Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια)
Κωδικός NUTS: EL 624 (Λευκάδα) και α/α συστήματος: 88887

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 113.897,22€ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 23.128,71€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα αντίστοιχα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 170.000,00 € με ΦΠΑ, της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΩΙΝ7ΛΕ-4ΔΔ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007297806 2020-09-11 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 88887

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα