Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 123.950,00 Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αρ. Αποφ. 649-30/29-07-2020 (ΑΔΑ: 94Ξ47ΛΕ-1Φ1)
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
cpv: 45233253-7
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. Ο∆ΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 17 ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ
Εκτιμώμενης αξίας 99.970,30 Ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. 23.979,70 Ευρώ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οικονοµικοί φορείς που είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ηµέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.µ.

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.µ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΑΥ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ (doc)
ΣΑΥ
ΤΣΥ
ΕΣΥ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα