Περιφέρεια Ιονίων Νήσων : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισµός 1.700.000,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισµού 1.700.000,00€ µε Κ.Ε. 2019ΕΠ52200001 της ΣΑΕΠ 522 του Π.∆.Ε. του έτους 2019. Η σύµβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα και θα ανατεθεί ως ενιαίο σύνολο.

ΦΑΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΔΑΜ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
ΣΑΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΣΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα