Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισµού 4.800.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «95374»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ (doc)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΣΥ
ΕΣΥ
ΦΑΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΥ
TEΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

 Κύριος Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας κατασκευής έργου:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆/ΝΣΗ Τ.Ε Προϊσταµένη Αρχή :Δ/ΝΣΗ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ι.Ν.

∆ιευθύνουσα & Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου:       « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ » προϋπολογισµού 4.800.000,00 € .

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Π.∆.Ε. του έτους 2020 και από την ΣΑΕΠ 0221 µε Κωδικό ΚΑΕ 2020ΕΠ02210008

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ – Κωδικός ΟΠΣ 5050565: που είναι ενταγµένη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020 και χρηµατοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) σε ποσοστό 80 % και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%.

Η σύµβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα και θα ανατεθεί ως ενιαίο σύνολο.

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος της Villa Rossa που χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού 5426,70 τ.µ. και αποτελείται από την κύρια κατοικία της Villa Rossa (Κόκκινη Έπαυλη), το κτίσµα των παλαιών στάβλων, το οκταγωνικό περίπτερο, το µικρό βοηθητικό κτίσµα παλαιάς δεξαµενής και τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήµατος.

Τα παραπάνω κτίρια έχουν χαρακτηριστεί, µε αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία.

Το αντικείµενο του έργου προσδιορίζεται από τον κωδικό cpv: 45454100-5,

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του υποέργου ανέρχεται σε 3.870.967,74 Ευρώ και αναλύεται σε:∆απάνη Εργασιών 2.837.684,02 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 510.783,12 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 502.270,07 €, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικές εργασίες 19.236,00€

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιµές ποσού 994,53€ σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) ∆ΕΝ προβλέπεται. Εναλλακτικές προσφορές ∆ΕΝ γίνονται δεκτές.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Είκοσι τέσσερεις (24)µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις πρότυπες ∆ιακηρύξεις  για την σύναψη Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων έργου κάτω των  ορίων  του Ν.4412/2016 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και έχει ακολουθήσει  την  έκδοση  πρότυπων διακηρύξεων της 03-06-2019.

Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς πρέπει υποχρεωτικά να χρησιµοποιήσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας όπως αυτή έχει αναρτηθεί στον παρόν ηλεκτρονικό διαγωνισµό.

 Σύµφωνα µε την διακήρυξη:

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 , ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.µ.

 Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των  προσφορών ορίζεται η 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 , ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και σε αυτήν υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις.

Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας θα γίνει από επταµελή (07) επιτροπή, στην οποία τα Τέσσερα (04) µέλη προκύπτουν ως αποτέλεσµα της από 30-06-2020 διενέργειας δηµόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής µελών της επιτροπής διαγωνισµού για το παρόν έργο, µεταξύ των µελών του Μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ.8. (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016 , Ένα (01) µέλος ως εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., όπως αυτό θα οριστεί από την Περιφερειακή Ένωση Δήµων της έδρας  της  Περιφέρειας  όπου  εκτελείται  το  έργο,  Ένα (01) µέλος, όπως αυτό θα οριστεί ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (TEE) και

Ένα (01) µέλος , όπως αυτό θα οριστεί ως εκπρόσωπος των  εργοληπτικών οργανώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, για διάστηµα ΕΝΝΕΑ (09) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής  των προσφορών

  • Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται

A) στην Ελλάδα και υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Η/Μ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και διαθέτουν κατά ελάχιστο τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στα 22.Γ , 22.∆ , 22.∆.1 και 22.Ε της διακήρυξης και συγκεκριµένα:

22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Γίνονται δεκτοί ηµεδαποί ή αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που:

α) Διαθέτουν τα παρακάτω ελάχιστα

-Καταθέσεις σε τράπεζες , ποσού τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ ή

-Πάγια Στοιχεία µε βάση τις αντικειµενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ ή

-Σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας τουλάχιστον 50.000,00 Ευρώ και

β) Διαθέτουν Ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (03) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού , για τις οποίες έχουν δηµοσιευτεί οικονοµικές καταστάσεις (έτη 2017 ,2018, 2019) ίσο ή µεγαλύτερο 1.350.000,00 Ευρώ και

γ) Διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα για χρηµατοδότηση (εκτός εγγυητικών επιστολών), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 15% του προϋπολογισµού του έργου .

22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απαιτείται η στελέχωση του Οικονοµικού Φορέα τουλάχιστον από :

i) Στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

-Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθµίδας, εναλλακτικά µπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθµίδας µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας και ο ένας εκ των δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθµίδας µε δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας της αντίστοιχης κατηγορίας και

-Έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β’ βαθµίδας ,

ii) Στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

-∆ύο τεχνικούς ΜΕΚ Γ βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ βαθµίδας και δύο (2)

τεχνικούς ΜΕΚ Β βαθµίδας ή έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ ∆ βαθµίδας και

iii) Στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ

-Έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Β βαθµίδας.

Σε περίπτωση ένωσης, η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να ισχύει για έκαστο οικονοµικό φορέα της ένωσης.

22.Δ.1 Ελάχιστο Όριο Εµπειρίας

Οι διαγωνιζόµενοι Οικονοµικοί Φορείς οφείλουν να έχουν εµπειρία σε εκτέλεση συναφών µε το αντικείµενο της σύµβασης έργων επί µνηµείων κηρυγµένων µε τις διατάξεις του Ν.3028/2002, τα οποία εκτελέστηκαν από τον Οικονοµικό Φορέα και περαιώθηκαν κατά την τελευταία πενταετία, συνολικής δαπάνης προϋπολογισµού κτιριακών έργων ποσού 2.000.000,00Ευρώ και τουλάχιστον σε ένα από τα έργα αντικείµενο οικοδοµικών εργασιών 1.000.000,00 Ευρώ (προ ΦΠΑ)

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε οικονοµικός φορέας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας οφείλει να διαθέτει σε ισχύ και να εφαρµόζει:

i) Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά    ISO  9001:2015 ή ισοδύναµο     µε πεδίο εφαρµογής τα έργα µνηµείων

ii) Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 ή ισοδύναµο µε πεδίο εφαρµογής τα έργα µνηµείων

iii) Σύστηµα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO: 18001:2015 στην εργασία σύµφωνα µε το πρότυπο ISO: 18001 ή ισοδύναµο µε πεδίο εφαρµογής τα έργα µνηµείων

Β) σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον προσκοµίσουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016 και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στα 22.Γ , 22.Δ , 22.Δ.1 και 22.Ε. της διακήρυξης,

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στα 22.Γ , 22.Δ , 22.Δ.1 και 22.Ε  της                   διακήρυξης, καθώς και

Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και εφόσον καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις που περιγράφονται στα 22.Γ , 22.Δ , 22.Δ.1 και 22.Ε της διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά καθορίζονται στην αναλυτική ∆ιακήρυξη.

Όσοι έχουν έννοµο συµφέρον να προβούν στην διαδικασία προδικαστικών προσφυγών για το εν λόγω έργο µπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 363, 365 , 366 , 368 και 372 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 77.419,00 ευρώ και πρέπει να ισχύει έως 10-12-2021.

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Προϊσταµένη Αρχή ).

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα