Χρηματοδότηση 620.000 ευρώ για έργα και μελέτες για τα δίκτυα άρδευσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

Η χρηµατοδότηση του έργου «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» έλαβε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ09 πρόγραµµα για το έργο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους 12μήνες. Με σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για το έργο προβλέπεται ποσό χρηµατοδότησης 620.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρηµατοδότηση του έργου πραγµατοποιείται µέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συνοµολογείται µε δανειακή σύµβαση µεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε µε τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», αφορά στην υλοποίηση των κάτωθι υποέργων:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας

Το οποίο θα περιλαμβάνει:

Μελέτη δημιουργίας μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κέρκυρας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την προμήθεια ομβροδεξαμενών τύπου compact κλειστού τύπου και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Απαιτείται η δημιουργία ενός Masterplan που θα χωρομετρήσει τις ομβροδεξαμενές και μιας μελέτης εφαρμογής (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, στατική, υδραυλική, περιβαλλοντική μελέτη, ΑΣΥ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης) που ωριμάσει το έργο για κατασκευή

Η μελέτη αυτή θα επιλέξει εκτός από την κατάλληλη τοποθεσία, τον αριθμό των δεξαμενών, το μέγεθος των δεξαμενών, και το είδος ή τρόπο της υλοποίησης του έργου και τις προδιαγραφές του υλικού

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 4 μήνες

Επικαιροποίηση μελέτης φράγματος Ρεγγίνη και μελέτη κατασκευή δικτύων άρδευσης και δεξαμενών φράγματος ΡεγγίνηΝ. Κέρκυρας

Για το εν λόγω έργο έχει εκπονηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ το 1995 για κατασκευή φράγματος 30μ, μεγέθους 1.000.000 κ.μ. από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Το οποίο δεν κατασκευάστηκε, πιθανός χρειάζεται αλλαγή στην θέση του φράγματος γιατί η ελ λόγω θέση είναι σε ακατάλληλο γεωλογικά υπόβαθρο (γύψους).Το φράγμα αυτό θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή του.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται και η εκπόνηση μελέτης ενός αρδευτικου δικτύου που θα περιλαμβάνει

 • Έλεγχος – Επικαιροποίηση – τροποποίηση Οριστικής Μελέτης Φράγματος 
 • Μελέτη συνοδών έργων φράγματος
 • Επικαιροποίηση Τοπογραφικής μελέτης φράγματος
 • Έλεγχος και επικαιροποίηση γεωτεχνικών μελετών
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας
 • Γεωργοτεχνική μελέτη
 • Μελέτη  Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος
 • Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων (Υδραυλικά και Τοπογραφικά και ΗΜ )
 • ΣΑΥ – ΦΑΥ και των Τευχών δημοπράτησης.

Εκτίμηση κόστους και χρόνου: Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής εκτιμάται στα 170.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 12 μήνες

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς

Το οποίο θα περιλαμβάνει:

Μελέτη δημιουργίας μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την προμήθεια ομβροδεξαμενών τύπου compact κλειστού τύπου και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Απαιτείται η δημιουργία ενός Masterplan που θα χωροθετήσει τις ομβροδεξαμενές και μιας μελέτης εφαρμογής (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, στατική, υδραυλική, περιβαλλοντική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης) που ωριμάσει το έργο για κατασκευή

Η μελέτη αυτή θα επιλέξει εκτός από την κατάλληλη τοποθεσία, τον αριθμό των δεξαμενών, το μέγεθος των δεξαμενών, και το είδος ή τρόπο της υλοποίησης του έργου και τις προδιαγραφές του υλικού

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής  εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 4 μήνες

Οριστική μελέτη εξωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής Λυχνιάς Ληξουρίου Κεφαλληνίας

η οποία αφορά στην κατασκευή λιμνοδεξαμενής, συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 168.300 μ3. Η τροφοδοσία της εν λόγω δεξαμενής προβλέπεται να γίνεται μέσω 4 φράγματος εκτροπής το οποίο θα συλλέγει τα απορρέονται όμβρια ύδατα 4 λεκανών απορροής συνολικού εμβαδού περίπου 3,61 χλμ2.

Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει:

 • Οριστική Μελέτη του Έργου συμπεριλαμβανομένων του ΣΑΥ – ΦΑΥ και των Τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση μελέτης Τοπογραφίας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας
 • Γεωργοτεχνική μελέτη
 • Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος
 • Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής  εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 12 μήνες

Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενής στο Κατελειό Ν.Κεφαλληνίας και κατασκευή δικτύων άρδευσης 1030 στρεμμάτων

Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει:

 • Οριστική Μελέτη του Έργου συμπεριλαμβανομένων του ΣΑΥ – ΦΑΥ και των Τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση μελέτης Τοπογραφίας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας
 • Γεωργοτεχνική μελέτη
 • Μελέτη Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος
 • Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων 1030 στρ. (Υδραυλικά, Η/Μ και Τοπογραφικά)

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ Επισυνάπτεται σχετικό πινάκιο Αμοιβής

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 12 μήνες

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου

Το υποέργο περιλαμβάνει:

Μελέτη δημιουργίας μικρών ομβροδεξαμενών κλειστού τύπου στην Π.Ε. Ζακύνθου

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την προμήθεια ομβροδεξαμενών τύπου compact κλειστού τύπου και διαμόρφωση του χώρου και του αλωνιού από το οποίο θα γεμίζει με νερό ή τα έργα υδρομάστευσης από ρέματα.

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Απαιτείται η δημιουργία ενός Masterplan που θα χωροθετήσει τις ομβροδεξαμενές και μιας μελέτης εφαρμογής (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, στατική, υδραυλική, περιβαλλοντική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης) που ωριμάσει το έργο για κατασκευή

Η μελέτη αυτή θα επιλέξει εκτός από την κατάλληλη τοποθεσία, τον αριθμό των δεξαμενών, το μέγεθος των δεξαμενών, και το είδος ή τρόπο της υλοποίησης του έργου και τις προδιαγραφές του υλικού

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 4 μήνες

Επικαιροποίηση μελέτης για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενή στο Φιολίτη Ν.Ζακύνθου και κατασκευή δικτύων άρδευσης 350 στρεμμάτων

Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει:

 • Οριστική Μελέτη του Έργου  συμπεριλαμβανομένων του ΣΑΥ – ΦΑΥ και των Τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση μελέτης Τοπογραφίας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας
 • Γεωργοτεχνική μελέτη
 • Μελέτη  Δυνητικής Εξοικονόμησης Ύδατος
 • Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων 350 στρεμμάτων (Υδραυλικά, Η/Μ και Τοπογραφικά)

Εκτίμηση κόστους και χρόνου

Το κόστος της μελέτη ή παροχής υπηρεσιών συμβούλου αυτής  εκτιμάται στα 55.000 + ΦΠΑ

Ο χρόνος που απαιτεί η εκπόνηση αυτών εκτιμάται στου 12 μήνες

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_130 της ΠΕΣΕΔΕ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα