Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.090,84€, ευρώ

Προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης (στριφώνια, πλαστικά βύσματα, στεγανοποιητική μαστίχη μετά σχετικού πιστολιού, αρίδες διάτρησης, κυβόλιθους και κόλλα πλακιδίων), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

CPV:34928000-8, 44111600-7, 44111000-1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΑΙΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Α/Α  22/2020   

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 4. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
 5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
 7. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως τροποποιήθηκε».
 9. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
 10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010)
  «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει.
 11. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Το Π.Δ. 80/16  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 13. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
 14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
 15. Την N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 16. Το αρίθμ. πρωτ. 108441/3-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 17. Τo αρίθμ. πρωτ. 108441/4-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 18. Την αριθμ. πρωτ. 1112/20 (ΑΔΑ: 9ΓΗΑ7ΛΨ-ΥΘΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 19. Την αριθμ. 2992/20 (ΑΔΑ: ΩΝ0Κ7ΛΨ-ΧΜΓ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 071.9471.
 20. Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια για την κάλυψη των δημιουργούμενων διαβρώσεων, λόγω φυσικής φθοράς, των εκ σκυροδέματος προκατασκευασμένων πλακών επικάλυψης των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης (στριφώνια, πλαστικά βύσματα, στεγανοποιητική μαστίχη μετά σχετικού πιστολιού, αρίδες διάτρησης, κυβόλιθους και κόλλα πλακιδίων), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

Με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ επί του συνόλου και καλούμε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δ/νση Οικονομικού (Πρωτόκολλο γραφείο 18), Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, ΤΚ 50131, ημιώροφος, έγγραφες σφραγισμένες  προσφορές, όπως αναλυτικά περιγράφετε στην παρούσα.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 29-9-2020  ώρα 9:00.

Τόπος Διενέργειας : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ,  ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 25

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών   28-9-2020    ώρα 14:00 

 Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών  29-9-2020 και ώρα  9:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.090,84, ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (21.041,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020,  ΕΦ-071,  KAE– 9471CPV:  34928000-8, 44111600-7, 44111000-1.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί:

1) Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr)

2) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

Α. Όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά

Β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Γ. Συνεταιρισμοί

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους επί 180 ημέρες  από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου Απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να  καταθέσουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι τις 28-9-2020 και ώρα 14:00. Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, Παπαχαρισίου Αικατερίνη τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr και για Τεχνικές Προδιαγραφές από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) Ρεπανά Ιωάννη τηλ. 2461052698 e-mail: i.repanas@pdm.gov.gr.

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον αποκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε και είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 2.  Αντικείμενο της προμήθειας

Περιγραφή Προμήθειας – Τεχνικές Προδιαγραφές

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η Προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης (στριφώνια, πλαστικά βύσματα, στεγανοποιητική μαστίχη μετά σχετικού πιστολιού, αρίδες διάτρησης, κυβόλιθους και κόλλα πλακιδίων), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ), σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την προμήθεια 200 (διακοσίων) τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης.

Σε κάθε τεμάχιο λαμαρίνας διαστάσεων, 1600mmΧ1250mmΧ4mm πάχος, θα διανοιχτούν 6 οπές διαμέτρου 10mm, εκ των οποίων οι 4 οπές στις τέσσερις γωνίες του τεμαχίου της λαμαρίνας και σε απόσταση 4 cm από τις άκρες της λαμαρίνας, ενώ οι υπόλοιπες 2 οπές στο μέσον των δύο πλευρών της λαμαρίνας με την μεγαλύτερη διάσταση (1600mm) και σε απόσταση επίσης 4 cm από τις άκρες των πλευρών αυτών της λαμαρίνας.

Οι τσιμεντένιοι κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν στις θέσεις των πεζοδρομίων της γέφυρας, όπου έχουν αποσαθρωθεί εντελώς οι υφιστάμενες προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες επικάλυψης των πεζοδρομίων, τοποθετώντας και στερεώνοντας, με κόλλα πλακιδίων, τους κυβόλιθους πάνω στο κατά μήκος δοκαράκι, που υπάρχει στο μέσον του πλάτους των

πεζοδρομίων κάτω από τις τσιμεντόπλακες, προκειμένου να εδρασθούν, στο μέσον του πλάτους των πεζοδρομίων, οι λαμαρίνες που θα τοποθετηθούν, καθόσον με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η δημιουργία κοιλιάς στην λαμαρίνα, κατά την διέλευση των πεζών πάνω από αυτήν.

Ακολουθεί σκαρίφημα ενός τεμαχίου λαμαρίνας, από τα 200 τεμάχια λαμαρινών της ζητούμενης προμήθειας.

Μάυρη Λαμαρίνα (Σκαρίφημα)

Συνημμένα:

Τα έγγραφα της διακήρυξης (Η διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και το υπόδειγμα της Οικονομικής προσφοράς – σε μορφή zip)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα