Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2020)

Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Κοζάνης)».

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα 071 του Προϋπολογισμού, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και πίστωση

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια 15.000 κιλών λευκού οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Της Π.Ε Κοζάνης. Αναλυτικά:

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): . 44811000-8, 34922110-0

  • ΤΜΗΜΑ 1. 15.000 κιλών «Λευκού οικολογικού (υδατοδιαλυτού) Χρώματος Διαγράμμισης Οδών», εκτιμώμενης αξίας 52.500,00 € , (πλέον ΦΠΑ 24%).
  • ΤΜΗΜΑ 2. 6.250 κιλών «Γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων», εκτιμώμενης αξίας 7.500,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Προσφορές θα υποβληθούν και για τα δύο Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών.

Η υποβολή προσφορών για το σύνολο των Τμημάτων, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών διαγράμμισης από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια

συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων και την αποφυγή καθυστερήσεων στην εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση περισσότερων του ενός αναδόχων από πλευράς συντονισμού αυτών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και για τα δύο τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00, ΦΠΑ: 14.400,00).

Η διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προμήθεια υλικών.

Διαβάστε αναλυτικά την διακήρυξη 19/2020

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα