Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, προϋπολογισμός: 14.687,80€, ευρώ

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) CPV: 18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 33733000-7, 18441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 44511000-5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΑΙΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α 21/2020

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 3. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 4. Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (29/Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων»
 5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την  τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
 7. Τον Ν. 4013/2011
  «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τον Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κ.α.δ όπως τροποποιήθηκε».
 9. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών [Φ.Ε.Κ. 1291/Β`/11-8-2010] περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83,παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων »
 10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία
  92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως ισχύει.
 11. To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Το Π.Δ. 80/16  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 13. Το Ν. 3871/10 (ΦΕΚ141/Α/10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».
 14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226/2011) «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης».
 15. Την N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 1. Τo αρίθμ. πρωτ. 89904/30-6-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 2. Την αριθμ. πρωτ. 971/20 (ΑΔΑ: ΩΔΛ57ΛΨ-ΤΕΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 3. Την αριθμ. 2711/20 (ΑΔΑ: ΩΣΣΡ7ΛΨ-8ΧΓ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9781.
 4. Την υποχρέωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να παρέχει τα ανωτέρω στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει του ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4584/Β/13-12-2019 και ισχύει.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

Με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ επί του συνόλου και καλούμε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στην Δ/νση Οικονομικού (Πρωτόκολλο γραφείο 18), Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, ΤΚ 50131, ημιώροφος, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, όπως αναλυτικά περιγράφετε στην παρούσα.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/9/2020 και  ώρα 9:00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 ΚΟΖΑΝΗ,  ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 25

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 21/9/2020 και ώρα 2:00 μ.μ

Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών 22/9/2020 και  ώρα 9:00 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   14.687,80, ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (11.845,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020,  ΕΦ-073,  KAE– 9781 CPV: CPV:18141000-9, 35113400-3, 18830000-6, 18143000-3, 33733000-7, 17441000-2, 18444100-4, 18142000-6, 44511000-5

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί:

1) Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr)

2) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

Α. Όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά

Β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Γ. Συνεταιρισμοί

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους επί 180 ημέρες  από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου Απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να  καταθέσουν την προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι και τις 21/9/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.

Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, Παπαχαρισίου Αικατερίνη τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr και για Τεχνικές Προδιαγραφές από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) Βασιλειάδη Λάζαρο τηλ. 2461052707 e-mail: l.vasiliadis@pdm.gov.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (σε μορφή pdf)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα