Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Ασφαλτικών στο Οδικό Δίκτυο Βεντζίων» 590.000,00 €

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικών στο Οδικό Δίκτυο Βεντζίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 590.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  182681).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΜ – νέα έργα 2021 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (2014ΕΠ54100002) με CPV έργου: 45233141-9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Προϋπολογισμός

5. Περιγραφικό Τιμολόγιο

6. Ε.Σ.Υ.

7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤΕΥΔ (σε pdf)

8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (σε μορφή xml)

9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα