Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2021–2022» προϋπολογισμό 371.988,33 €

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΟΤΑ β’ βαθμού), προκηρύσσει ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2021–2022» με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ54100002 της ΣΑΕΠ 541 με προϋπολογισμό 371.988,33 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 299.990,59 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα και αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α.).

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρας).
 2. Ταχυδρομική Δ/νση : ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη ΤΚ 50100 – τηλ.:2461052682, fax:2461052685 email: d.te@pdm.gov.gr, www.pdm.gov.gr.
 3. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Μπατσιώλας Σπύρος τηλ. 2461052682-704, fax:2461052685, email: d.te@pdm.gov.gr, s.mpatsiolas@pdm.gov.qr
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.qr. με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 179744 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.qov.gr.
 4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά Εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κόμβων επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) αρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και νέες κατασκευές οδοφωτισμού επί του ΕΟΔ.
 5. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 299.990,596 χωρίς ΦΠΑ – Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
 6. ΚΩΔΙΚΟΙ: CPV [45316000-5]-Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης και NUTS: EL53 (Δυτική Μακεδονία).
 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) ΜΗΝΕΣ.
 8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα XI του Παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.999,81€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες (6) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παραγρ. 2α Ν.4412/2016.
 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 19π Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μ.μ..
 3. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: η 23η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ.
 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Όπως στο άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.
 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα