Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Προκήρυξη Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu)»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu)»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο:

Προμήθεια Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Πιλοτικής Πρόσοψης της Π.Ε. Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-N-Harvest (Id:768735-H2020-Eu),CPV: 44111520-2, 45321000-3, 31712331-9, 31440000-2, 44622000-6 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 189.000,00 ( με ΦΠΑ 24%). (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  105411).
 • Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 152.419,36 € (με Φ.Π.Α 189.000,00 €).
 • Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 152.419,36 € πλέον ΦΠΑ 24%
 • Διάρκεια σύμβασης : 4 μήνες.
 • Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 3.048,39 €.
 • Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 • Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 02/02/2021 και ώρα 15:00.
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/02/2021 και ώρα 08:00 π.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/02/2021 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 • Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.
 •  Άνοιγμα των προσφορών: 12/02/2021 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203
 • Ημερομηνία καταχώρησης της Προκήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 21/01/2021

Η  σύμβαση χρηματοδοτείται από το έργο «Plug-n-play passive and active multimodal energy Harvesting systems, circular economy by design, with high replicability for self-sufficient Districts & Near-Zero Buildings» με ακρωνύμιο PLUG-N-HARVEST και κωδικό 768735 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  08/02/2021 και ώρα 15:00.

Συνημμένα:
 1. Περιληπτική Διακήρυξη
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Παράρτημα ΙΙ – Εγχειρίδιο Κατασκευής και Τοποθέτησης των Πλαισίων Αλουμινίου
 4. Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα