Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 19 Γ.Ν. Καστοριάς», με προϋπολογισμό 125.000,00 Ευρώ

1.Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 1 Γ.Ν. Καστοριάς», με προϋπολογισμό 125.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

2.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών

  • α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Χωματουργικά, Σκυροδέματα, Επενδύσεις – επιστρώσεις, Λοιπά τελειώματα) ποσού 25.583,82 €  και 
  • β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ποσού 46.783,77 €, ήτοι καθαρή δαπάνη εργασιών: 72.367,59 €, στην οποία προστίθενται Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσού:  13.026,17 €, Απρόβλεπτα ποσού: 12.809,06 €, πρόβλεψη Απολογιστικών ποσού: 2.403,63 €, πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού: 200,00 € και ποσό ΦΠΑ (24%): 24.193,55 €

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: [45215100-8] Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας

3.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό «180729», καθώς στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.kastoriahospital.gr και στην ιστοσελίδα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας https://kastoria.pdm.gov.gr/.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 01/06/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 02/06/2021.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2467350307 – 6944824011, Fax: 2467350359, email: t.kaskitsis@kastoria.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Θεόδωρος Κασκίτσης.

4.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η του μηνός Ιουνίου του 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

5.Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 34.717,24€) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 63.485,58€) που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2.016,13 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8.Το έργο: «Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας Covid 19 Γ.Ν. Καστοριάς», είναι υποέργο της Πράξης με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ COVID 19 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5069245, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2010» στον άξονα προτεραιότητας 9 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης και συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (κωδικός ενάριθμου: 2020ΕΠ00510062). Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

9.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021, η δε εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 72 παρ. 1δ του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν.4782/2021.

10.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης.

Δείτε εδώ την τεχνική περιγραφή.

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ).

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Δείτε εδώ το Έντυπο Προσφοράς

Δείτε εδώ την Αντιστοίχιση Άρθρων Μελέτης

Δείτε εδώ τις Τιμές Εφαρμογής

Δείτε εδώ την Προμέτρηση

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα