Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Δημόσιος διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης της ΣΑΜΠ 041 με τίτλο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στην Χ.Θ. 35+500 της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας»

Δημόσιος διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης της ΣΑΜΠ 041 με τίτλο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στην Χ.Θ. 35+500 της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης της ΣΑΜΠ 041, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ»,προεκτιμώμενης αμοιβής 61.310,73 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

  1. Η μελέτη αποτελείται από τις παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
  2. 9.807,78 € για μελέτη κατηγορίας 20 Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες
  3. 51.502,95 € για μελέτη κατηγορίας 21 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και 7.997,06 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 184267 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://www.pdm.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως 16/11/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/11/2021.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052682, email: d.te@pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΔΜ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 01/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

3. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 16 μήνες και επιμερίζεται ως :

  • 2 μήνες για την εκτέλεση των επί τόπου γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών, αμέσως μετά την σχετική αδειοδότηση – έγκριση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εν λόγω τμήμα της Ε.Ο.
  • 12 μήνες για την λήψη μετρήσεων στα αποκλισιόμετρα.
  • 2 μήνες για την εκπόνηση της οριστικής γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης του φαινομένου.

4.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.226,25 € (αριθμητικώς) χίλια διακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (ολογράφως) και ισχύ τουλάχιστον έντεκα (11) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως 25/10/2022. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες, ήτοι έως 25/09/2022.

5.Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα επενδύσεων της Έδρας, με κωδικό ΚΑΕ 02.05.071.9499.00.14011, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝ. ΟΔ. ΔΙΚΤ. ΠΔΜ (έδρα), καταχωρημένη με α/α 2082 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής.

6.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι από την Οικονομική Επιτροπή / Π.Δ.Μ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Τα τεύχη δημοπράτησης για την εκπόνηση της μελέτης της ΣΑΜΠ 041 με τίτλο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος στην Χ.Θ. 35+500 της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας» (σε αρχείο zip)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα