Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Διαγωνισμός προμήθειας στηθαίων ασφαλείας, 94.240,00€

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (Έδρα)

Αρ. Διακ. 21/2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 145296)

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351114/194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   info.dte@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών Λ. Βασιλειάδης, 2461052707
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Παπαχαρισίου Αικατερίνη,

Τούμπας Χρήστος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 145296)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 9471.04.54176 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021του Φορέα 071.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  152949/21 (ΑΔΑΜ: 21REQ009631767 και ΑΔΑ: ΨΟΧΨ7ΛΨ-81Λ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 3599/21 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα .

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια 2.000 μέτρων (με ωφέλιμο μήκος τέσσερα μέτρα) μονόπλευρων χαλύβδινών στηθαίων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34928300-1/Στηθαία ασφαλείας

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας, λόγω του ότι καθίσταται αδύνατος Τεχνικά ο επιμερισμός των ποσοτήτων σε ομάδες και η εν συνέχεια ξεχωριστή ανάθεσή τους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για τρεις (3) μήνες από της υπογραφής, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών, από την προηγούμενη λήξη της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Συνημμένα:

  • Η περίληψη του Διαγωνισμού προμήθειας στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (Έδρα), με ΑΔΑ: 6ΨΤΗ7ΛΨ-ΦΒΕ
  • Ο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας στηθαίων ασφαλείας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (Έδρα) (σε μορφή pdf)
 
  • Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή doc)
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα