Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αποχιονισμός περιόδου 2020-2021

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Τμήμα 6: Σέρβια

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, για την περίοδο 2020 – 2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης τής Δ.Τ.Ε. (έδρα) στη περιοχή των Σερβίων

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες, για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΕπωνυμίαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Ταχυδρομική διεύθυνσηΔημοκρατίας 27
ΠόληΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός50100
ΧώραΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTSGR13
Τηλέφωνο2461351194, 2461052687, 2461052707
Φαξ2461052685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοd.te@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίεςΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (A/A 85748, 85750, 85751, 85752, 85754, 85755, 85757).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ)H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr και http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κωδ. ΣΑΕΠ541 , Κωδ. ΣΑ 2014ΕΠ54100002. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 00.071.9471.04.54160 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι

Η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2020 – 2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού

εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : . 90620000

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα τμήμα:

ΤΜΗΜΑ 6 : «ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 109.100,00 πλέον ΦΠΑ 24%
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το υπόψη .
…………………………………………………………………………… .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.284,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης. Ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ είναι 87.500,00 € , το δικαίωμα προαίρεσης είναι 21.600,00 € και ο ΦΠΑ : 26.184,00 €.

Συνημμένα:

Η διακήρυξη του αποχιονισμού

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα