Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμός: 705.217,29

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ KΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» με προϋπολογισμό: 705.217,29 EURO πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του ν. 4782/21, με CPV: 45252127-4, κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 183114.

Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ..

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.

Μεταφόρτωση συνημμένων:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα