Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» Εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α. 24,00% )

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΑΙΟ» Ε.Ο. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

Το έργο εκτελείται εντός των Διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Το έργο αφορά την επέκταση του οδοστρώματος της Εθνικής Οδού 76 «Μεγαλόπολη-Ανδρίτσαινα- Ναός Επικ. Απόλλων» στη θέση Κόκκινο Σπήλαιο, που απέχει περίπου 1,50χλμ.από την πόλη της Ανδρίτσαινας με κατεύθυνση από Θεισόα, μέσω προσθήκης ενός επιχωματούμενου κιβωτοειδούς οχετού. Στο σημείο σύνδεσης της υφιστάμενης γέφυρας με τον νέο κιβωτοειδή οχετό θα κατασκευασθεί αρμός διαστολής με την απαραίτητη στεγάνωση. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με διάστρωση ταπητιδίου σε όλο το πλάτος της οδού, διαγράμμιση, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας.

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης αφού το υφιστάμενο πλάτος της γέφυρας αδυνατεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τους διερχόμενους κυκλοφοριακούς φόρτους και ιδιαίτερα τα βαρέα οχήματα. Επομένως, η επέκταση της οδού στην εν λόγω θέση θα διευκολύνει την κυκλοφορία και τη διέλευσης μεγάλων οχημάτων ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει το σύνολο της κυκλοφορίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του εν θέματι έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

  • Χωματουργικά, ήτοι εκσκαφές και δάνεια-επιχώματα.
  • Τεχνικά έργα, τα οποία αφορούν την έντεχνη κατασκευή άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, σφράγιση-στεγάνωση και γενικότερα κατάλληλη επεξεργασία επιφανειών για την επίτευξη της μονώσεων στα σημεία σύνδεσης παλαιάς και νέας κατασκευής.
  • Οδοστρωσία, τοπικού με τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος.
  • Ασφαλτικά, στο ευρύτερο σημείο παρέμβασης.
  • Σήμανση και ασφάλεια, με εργασίες τοποθέτησης στηθαίων, κιγκλιδωμάτων και πινακίδων οδικής σήμανσης στην θέση της παρέμβασης. Τέλος προβλέπεται η διαγράμμιση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος.

Καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το δύσβατο σημείο παρέμβασης και τον βραχώδη χαρακτήρα των γεωλογικών εδαφικών σχηματισμών της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. πρωτ. 117642/29-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΚΓΟΡ1Φ-ΕΝΩ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Μελέτη επέκτασης Γέφυρας στην θέση “Κόκκινο Σπήλαιο” οδού Ανδρίτσαινας, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Π.Ε. Ηλείας», η οποία περιλαμβάνει τους όρους που οφείλει να εφαρμόζει ο ανάδοχος κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και κατά τον χρόνο συντήρησης του έργου.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας, αλλά και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη, θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης με τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012).

Ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ/ ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1- 07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β’ /946/9-7-2003) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.

Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία – συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και η ορθή εκτέλεση των εργασιών.

Μεταφόρτωση συνημμένων: 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα