Περιφέρεια Αττικής: Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος Π.Ε.Πειραιά κατά την τριετία 2021-2024, 1.364.000,00 €

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.5 του ίδιου νόμου, για την επιλογή αναδόχου για την «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητος Π.Ε.Πειραιά κατά την τριετία 2021-2024» προϋπολογισμού 1.364.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες, είναι διαθέσιμες από την www.promitheus.gov.gr ή στο τηλ. +030 213-1601 687, κ. Παντελή Μπουτεράκο

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 11:00 π.μ με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό Των 22.000,00 € (είκοσι δύο χιλιάδες  ευρώ )

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης (συνημμένα):

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ129 kB2021-01-07 14:44
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ930 kB2021-01-07 14:44

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα