Περιφέρεια Αττικής: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συντήρηση – Βελτίωση – Ανακατασκευή Οδοστρώματος και Κατακόρυφης σήμανσης οδικών αξόνων, προϋπολογισμού 10.585.806,45€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ, Λ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΙ.Μ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (κωδικός 2018ΕΠ58500004), προϋπολογισμού 10.585.806,45 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 191369

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13/09/2022 και ώρα 10:00π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 19/09/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα