Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επισκευή, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του γηροκομείου «Η Ανάστασις» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, προϋπολογισμός 400.000,00 Ευρώ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 117384/26-10-2017 (3821 Β’)Κοινή Υπουργική Απόφαση ) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 10/9/2020.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 10/9/2020.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 8/10/2020, ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 16/10/2020, ώρα 10:00 π.μ.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1605 kB2020-09-10 13:37
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1165 kB2020-09-10 13:44
ΤΕΧΝΙΚH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1008 kB2020-09-10 13:45
ΕΣΥ1820 kB2020-09-10 13:45
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ92 kB2020-09-10 13:46
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ1422 kB2020-09-10 13:45
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ428 kB2020-09-10 13:45
ΤΕΥΔ108 kB2020-09-10 13:45
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα