Περιφέρεια Αττικής: Προκήρυξη Διαγωνισμού,Παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου,προϋπολογισμού 248.000,00 €

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.5 του ίδιου νόμου, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού χώρων πρασίνου στην οδό Π.Επίδαυρος – Κόμβος Καλλονής (νέα χάραξη)» προϋπολογισμού 248.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε περιοχή της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες, είναι διαθέσιμες από την www.promitheus.gov.gr ή στο τηλ. +030 213-1601 687, κ. Παντελή Μπουτεράκο

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ..

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ).

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ194 kB2020-09-14 11:18
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ929 kB2020-09-14 11:18

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα