Περιφέρεια Αττικής: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υπηρεσίες Συμβούλου στη ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. διάρκειας 2 ετών, προϋπολογισμού 1.612.903,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, προϋπολογισμού 1.612.903,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α. 149409 4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09/02/2022 και ώρα 10:00π.μ.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 15/02/2022 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC009900939 2021-01-08).

 PDF 194,71 KB10/01/22 12:44:16ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα