Περιφέρεια Αττικής: Οριοθέτηση ρεμάτων Νήσου Σαλαμίνας, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  748.810,40  €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Αττικής, Κ.Α.Ε. 9785.08.003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  748.810,40  € (με Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την σύναψη  σύμβασης εκπόνησης της μελέτης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 20-122021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθούν η περίληψη προκήρυξης, η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης.

Αρχείο Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Download this file (perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 333 kB 2021-11-16 13:22
Download this file (diakiriksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2728 kB 2021-11-16 13:23
Download this file (fakelos_meletis.pdf)ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 906 kB 2021-11-16 13:24
Download this file (entipo_oikonomikis_prosforas.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 618 kB 2021-11-16 13:25
Download this file (tefxos_proektimomenwn_amoivwn.pdf)ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 960 kB 2021-11-16 13:26
Download this file (sigrafi_ipoxrewsewn.pdf)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 541 kB 2021-11-16 13:27
Download this file (teid.pdf)ΤΕΥΔ 56 kB 2021-11-16 13:27
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα