Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωση αποχευτευτικού δικτύου οικισμού του Δήμου Ύδρας, 4.450.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ Ε2751, κωδικοί 2021ΣΕ27510005 και 2021ΣΕ27510006
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.450.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 08-02-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Π. Ρηγόπουλος –τηλ 2131601684 και  Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα