Περιφέρεια Αττικής: Κατασκευή δικτύου ομβρίων

Κατασκευή δικτύου ομβρίων στη Δ.Ε. Νίκαιας – περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη

Το έργο αφορά σε εργασίες άρσης καταπτώσεων/φθορών πρανών ρεμάτων αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και άλλες βοηθητικές/παρελκόμενες τεχνικές εργασίες προς αυτό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 116.935,48 Ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν.4412/2016, ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης  Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ524 kB2020-07-21 13:50
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1100 kB2020-07-21 13:50
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ812 kB2020-07-21 13:56
ΕΣΥ1320 kB2020-07-21 13:56
ΤΣΥ973 kB2020-07-21 13:56
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ878 kB2020-07-21 13:56
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1002 kB2020-07-21 13:56

για να διαβάσετε πατήστε: ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα