Περιφέρεια Αττικής: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά, προϋπ/σμού 9.300.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά», προϋπ/σμού 9.300.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 94229) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 12Η Ιανουαρίου2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ.(λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Το έργο αποτελείται από μία κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

File / URLΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ555 kB2020-12-07 13:11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ609 kB2020-12-07 13:16
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ646 kB2020-12-07 13:18
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ1690 kB2020-12-07 13:19
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ229 kB2020-12-07 13:27
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ426 kB2020-12-07 13:29
ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ9753 kB2020-12-07 13:37
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ38 kB2020-12-07 13:38
ΦΑΥ289 kB2020-12-07 13:39
ΣΑΥ1007 kB2020-12-07 13:39
ΣΥ701 kB2020-12-07 13:39
ΤΕΥΔ60 kB2020-12-07 13:40
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα