Περιφέρεια Αττικής: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο προϋπ/σμού 9.300.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά», προϋπ/σμού 9.300.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 94229) με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 12Η Ιανουαρίου2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ.(λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

File / URL Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Download this file (201207_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ 555 kB 2020-12-07 13:11
Download this file (201207_diakiruksi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 609 kB 2020-12-07 13:16
Download this file (201207_texniki_perigrafi.pdf)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 646 kB 2020-12-07 13:18
Download this file (201207_texnikes_prodiagrafes.pdf)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1690 kB 2020-12-07 13:19
Download this file (201207_proy.pdf)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 229 kB 2020-12-07 13:27
Download this file (201207_timologio_dimopratisis.pdf)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 426 kB 2020-12-07 13:29
Access this URL (http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/0/201207_thesi_ergwn.pdf)ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 9753 kB 2020-12-07 13:37
Download this file (201207_entypo_oik_prosforas.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38 kB 2020-12-07 13:38
Download this file (201207_fay.pdf)ΦΑΥ 289 kB 2020-12-07 13:39
Download this file (201207_say.pdf)ΣΑΥ 1007 kB 2020-12-07 13:39
Download this file (201207_sy.pdf)ΣΥ 701 kB 2020-12-07 13:39
Download this file (201207_eees.pdf)ΤΕΥΔ 60 kB 2020-12-07 13:40
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα