Περιφέρεια Αττικής: Δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 2.900.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ “ΡΟΥΦ – ΠΕΡΑΜΑ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ”  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, 3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ», από πιστώσεις ΚΑΕ 9781.07.051.01, προϋπολογισμού: 2.900.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ:192160)

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2710/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 30η  Σεπτεμβρίου 2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 7η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

1883η ΑΠΟΦΑΣΗ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ PDF 230,95 KB13/09/22 12:42:45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 588,16 KB13/09/22 12:45:25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ 22PROC011217798) PDF 1,74 MB13/09/22 12:43:24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 451,80 KB13/09/22 12:47:08

ΕΣΥ PDF 876,76 KB13/09/22 12:44:07

ΦΑΥ PDF 468,18 KB13/09/22 12:44:47

ΣΑΥ PDF 737,90 KB13/09/22 12:46:34

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ PDF 1,24 MB13/09/22 12:47:42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 318,03 KB13/09/22 12:45:59.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Περιφέρεια  στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα