Περιφέρεια Αττικής: Δημοπράτηση Δημιουργίας – Αναβάθμισης Παιδικών Χαρών για ΑμεΑ

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, και με σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 5 του ίδιου νόμου, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α 173551).

Περαιτέρω πληροφορίες, είναι διαθέσιμες από την www.promitheus.gov.gr ή στα τηλ. +030 2132073734, +030 2131601691, +030 2131601664

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 08-11-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (24.193,26 €).

Ακολουθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 314,57 KB06/10/22 01:23:23
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 3,02 MB06/10/22 01:22:42
ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ PDF 63,75 KB06/10/22 01:24:05

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Περιφέρεια  στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα