Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός για την Ανάθεση Έργου Σήμανσης Κόμβων – Διαβάσεων – Οδικού Δικτύου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 και με το σύστημα υποβολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),για την ανάθεση του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ – ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ( ΣΑΕΠ 585 / Κωδ. έργου 2014ΕΠ58500002),προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192370).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 192370).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 10-10-2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 400,75 KB27/09/22 04:13:49

ΔΙAΚΗΡΥΞΗ PDF 1,44 MB27/09/22 04:12:41

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 218,85 KB27/09/22 04:14:36 

ΕΣΥ PDF 1,01 MB27/09/22 04:13:13

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 263,97 KB27/09/22 04:15:25

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 369,54 KB27/09/22 04:15:57

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Περιφέρεια  στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα