Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Κλήρωση ΜΗΜΕΔ του έργου “ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ” προϋπολογισμού 100.000,00 €

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ / 61034 / ΦΝ 466 / 04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΤΕΛΙΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. (80.645,16  χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/11/2020και ώρα 10:00 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας ΜηΜΕΔ (www.mimed.ggde.gr) από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Ε. :

Παγκάλου Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, και

Λαμπριανίδη Αθανάσιο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

οι οποίοι, σύμφωνα με την με από 09-02-2018 Αίτηση / Δήλωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης της Π.Ε. Δράμας, ορίστηκαν ως τελικοί χρήστες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) της παρ. 8. (η) του άρθρου 221 του N. 4412/2016.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ., της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Π.Ε. Δράμας  σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα