Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου προϋπολογισμού 349.999,98Ευρώ: “Συντήρηση Δευτερεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νο14 Τμήμα: Πρωτοκκλήσι – Μαυροκκλήσι – Βρυσικά”

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ – ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ –ΒΡΥΣΙΚΑ>> προϋπολογισμού 349.999,98Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

CPV: 45233141-9(εργασίες συντήρησης οδών)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/09/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/09/2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00 πμ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και υπογράφονται, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ.κοινοπραξία).

Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφονται στο άρθρο 22Γ και 22Δ της Διακήρυξης..

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε και δέκα έξι λεπτά (5.645,16) ευρώ και ισχύει τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 16/08/2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ΣΑΕΠ-931 των έργων του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρ.πρωτ. 123185/10.11.2017 ΑΔΑ: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44) από την ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ93100003 και το οποίο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2021 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 203/2020 (ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., για το ποσό των 350.000,00 €.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.

Συνημμένα αρχεία: 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα