Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Προκήρυξη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας

H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Οικονομικής επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 504/2021 απόφαση της μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας»”, α/α ΕΣΗΔΗΣ : 182492 και προϋπολογισμού : 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4782/2021.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα και http://www.pamth.gov.gr της Αναθέτουσας Αρχής.

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τηλέφωνο 2513503312 ή μέσω e-mail : dte.kavalas@pamth.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό : 806.121,84 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Συνημμένα αρχεία: 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα