Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KTEO ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 340.000,00€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας (Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες) προκηρύσσει βάσει της αρ. 790/17-12-2020 (πρακτικό 48/2020) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KTEO ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ»

προϋπολογισμού 340.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 45213310-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις οδικές μεταφορές) και ο κωδικός NUTS είναι EL 514 (Δράμα).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται          σε            έργα     κατηγορίας      ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα