Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ» 4.275.000,00€.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασία διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ» (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 105759)

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την 800/2020 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ., διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ»,

Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 4.275.000,00€. (Αρχική σύμβαση: 2.850.000,00€. Προαίρεση: 1.425.000,00€ με Φ.Π.Α)

  • Χρηματοδότηση από την ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ983100009 και το οποίο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ Ο κωδικός C.P.V. του έργου είναι 45233142 και ο κωδικός NUTS είναι EL511.
  • Διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
  • Προσφέρεται ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pamth.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη.
  • Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551355807 – 2551355800, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία είναι ο κ. Διαμαντής Χρήστος και η κ. Παπαδοπούλου Ελένη.
  • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/02/2021, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες: ΟΔΟΠΟΙΪΑ για ύψος προϋπολογισμού 2.994.693,69€ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 217.258,17€ και που είναι εγκατεστημένα σε: κράτος- μέλος της Ένωσης, κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.
  • Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
  • Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφορές πρέπει να είναι η Ελληνική.
  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα