ΠΕ Κοζάνης: Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος τεχνικού εξοπλισμού

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος τεχνικού εξοπλισμού της ΠΕ Κοζάνης.

Σχετικά:

Το αρίθμ πρωτ. 152121 28/09/2022  έγγραφο της  Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης

Το με αριθμ. 152121 27/10/2022  έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης

Την  αρίθμ 1795/22 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΝ7ΛΨ-1ΘΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

Την αρίθμ 461 13/01/2023 (6ΙΑΔ7ΛΨ-9ΨΠ) απόφαση ανάληψης δαπάνης

Σε εφαρμογή των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, καλούμε εντός δέκα  ημερών από την δημοσίευση  της παρούσης, να υποβάλλετε  οικονομική προσφορά σχετικά προμήθεια υλικών  για την συντήρηση των ανωτέρω μονάδων. Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  10.846,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

Η προσφορά θα υποβληθεί στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την  21/4/2023 και ώρα 10:00  π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών.

Πρέπει να διαθέτουν και να  προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών), μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς),

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
  2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  3. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
  4. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  5. Φορολογική Ενημερότητα
  6. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
  7. Καταστατικό εταιρείας με πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
  8. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16) όλων των μελών της εταιρείας.

1) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε ),τους διαχειριστές,

2) Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) Στις περιπτώσεις Ένωσης Προμηθευτών το προαναφερόμενο Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση

5) Στις περιπτώσεις της Κοινοπραξίας το ανωτέρω σχετικό απόσπασμα Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Κοινοπραξία

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται  στο τηλ: 2461351193, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος τεχνικού εξοπλισμού της ΠΕ Κοζάνης (pdf)

Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (docx)

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα