Παρατηρήσεις σχετικά με αναγκαίες τροποποιήσεις στο Ν.4412/16

πηγή: ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Προς: 1.Υπουργό Υποδομών κ. Καραμανλή Κων.
2.Γενικό Γραμματέα κ. Καραγιάννη Γιώργο
Κοιν: 1.Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
2. Α’ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ , κ. Γεν. Γραμματέα,

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ως εκπρόσωπος των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου έχει διατυπώσει επανειλημμένως τις θέσεις της για επιμέρους ζητήματα που έχουν προκύψει σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό και παρόλο που δεν προσκλήθηκε να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σας παραθέτουμε τα παρακάτω, όπως προέκυψαν κατόπιν διαβούλευσης με τις Α’ Βάθμιες Ενώσεις μας και τα μέλη μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που καλούνται να εφαρμόσουν την κείμενη Νομοθεσία.

Κατ’ άρθρο Παρατηρήσεις
Να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 44 του Ν.4412/16 για έκδοση της ΚΥΑ στην οποία να καθορίζονται οι προδιαγραφές για την Τεχνική Επάρκεια των αναθετουσών αρχών. Τις προδιαγραφές της επάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών οφείλει να τις καθορίσει μετά από εμπεριστατωμένη Πανελλαδική έρευνα και μελέτη, σχετική Επιτροπή με την απαραίτητη συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή των εμπλεκόμενων συναδέλφων.

Στόχος σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι η στελέχωση των αντίστοιχων Υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό και ειδικά τους Διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ώστε οι Υπηρεσίες να μπορούν να ασκήσουν με πληρότητα τα καθήκοντα τους.

Στο Άρθρο 99 δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία αν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά. Όπως για παράδειγμα τυχόν μετάθεση της αποσφράγισης και της καταληκτικής ημερομηνίας αντίστοιχα σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά αντιστοιχία με το άρθρο 98.

Στο Άρθρο 121 σε συνδυασμό με το Άρθρο 361 προκύπτει ότι στην ανοικτή διαδικασία σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά προκήρυξης ταυτίζεται η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της προκήρυξης κάτω των ορίων με την προθεσμία παραλαβής προσφορών. Εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει οι δύο παραπάνω χρόνοι να ταυτίζονται κατά αναλογία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 παρ.1.
Το Άρθρο 102 (Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών) με την παρούσα διατύπωση του αφήνει τεράστια περιθώρια για διαφωνίες. Πρέπει να διορθωθεί .

Στο Άρθρο 221 παρ. 11(δ) θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό υπάλληλοι με καθήκοντα του άρθρου 216 (επόπτες), να είναι ταυτόχρονα και σε επιτροπές παραλαβής.

Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί και να διαφοροποιηθεί ανά κατηγορία και είδος έργου το Διάστημα υποχρεωτικής συντήρησης. Ενδεχομένως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση να επιμηκύνει (σε περιπτώσεις ειδικών προδιαγραφών) ή να το συντέμνει (σε περιπτώσεις έργων συντήρησης ή έργων που χρήζουν αποπεράτωσης κ.ο.κ.)

Κατάργηση του άρθρου 49 παρ. 3 για την εκτέλεση δημόσιων έργων (ή την εκπόνηση μελετών δημόσιων έργων) από ιδιώτες. Έχει εξάλλου ήδη καταργηθεί το άρθρο 180 παρ. 6 με το ίδιο θέμα (για την εκτέλεση δημόσιων έργων).

Να καταργηθεί η πρόβλεψη περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 128 του 4412 γιατί υπονομεύει τον «ελεύθερο ανταγωνισμό», το δημόσιο συμφέρον, τα δημόσια οικονομικά και δημιουργεί συνθήκες επανεμφάνισης της διαφθοράς.

Να καταργηθεί η παράγραφος 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 3481/2006. Το εν λόγω άρθρο ενώ περιγράφει εξωφρενικές απαιτήσεις και ευθύνες για τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της συντήρησης των οδών, δεν λαμβάνει υπόψη την συνήθη περίπτωση της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης στα σχετικά αιτήματα των υπηρεσιών για παροχή των αναγκαίων πόρων και μέσων, ώστε αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των χρηστών.

Στη Νομοθεσία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διακοπή λόγω ανωτέρας βίας. Η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε την ανάγκη αυτή.

Τροποποιήσεις σχετικά με τις υπέρογκες εκπτώσεις:

Δίνονται πραγματικά σε μερικές περιπτώσεις εξωπραγματικές εκπτώσεις με αποτέλεσμα το έργο να εμφανίζει τις γνωστές παθογένειες. Καταρχάς αν γίνει με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγηση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών κατά το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν.4412/16 η Επιτροπή εμπλέκεται σε έναν φαύλο κύκλο με αποτέλεσμα αν το συμπέρασμά της δεν είναι αρεστό σε κάποιον οικονομικό φορέα (εργολάβο δημοσίων έργων) να είναι αντιμέτωπη ακόμη και με δικαστικές αγωγές που στρέφονται προσωπικά κατά των μελών της επιτροπής. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε ελάχιστοι συνάδελφοι μέλη επιτροπής διαγωνισμών έχουν το κουράγιο να ζητήσουν εξήγηση από τον οικονομικό φορέα (εργολάβο δημοσιών έργων) για την ασυνήθιστη χαμηλή προσφορά που υπέβαλλε. Έτσι απομένει να το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή (προϊσταμένη αρχή η οποία πχ στους Δήμους είναι η Οικονομική Επιτροπή) αυτεπάγγελτα γεγονός που σπανιότατα συμβαίνει.

Άρα μοιραία καλείται η Τεχνική Υπηρεσία να Επιβλέψει ένα έργο στο οποίο εάν εφαρμοστούν οι κανόνες της Τέχνης και της Τεχνικής είναι πάρα πολύ επιζήμιο για τον Εργολάβο. Και έπονται οι γνωστές συνέπειες δηλαδή πιέσεις προς τους Επιβλέποντες Μηχανικούς να ασκήσουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους κλπ. Μία ενδεχόμενη λύση θα ήταν να εφαρμοστεί επιτέλους η παράγραφος 6 του άρθρου 88 του Ν.4412/16 όπου αναγράφει επί λέξει τα εξής:

“Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.»

Να ορίζεται υποχρεωτικά ένα όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της εγγύησης που ορίζει σήμερα ο νόμος, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της έκπτωσης. (βλ. και άρθρο 35 παρ. 2,3,4 του ν. 3669/2008)

Ο ουσιαστικός περιορισμός του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του ίδιου του έργου και των Υπηρεσιών που το εκτελούν, πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει και ένα αξιόπιστο και μόνιμο σύστημα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των Τιμολογίων Υλικών και Εργασιών που να ανταποκρίνεται στη συγκυρία, στα σύγχρονα μέσα και Τεχνικές. Θα πρέπει δημιουργηθούν και να συμπληρωθούν τιμολόγια για όλα τα έργα και ειδικά όπου σήμερα δεν υπάρχουν. Επίσης τιμολόγια για Ειδικά έργα, όπως μετά από σεισμούς επισκευές (να εμπλουτιστούν τα ήδη υπάρχοντα της ΥΑΣ κλπ). Γενικότερα τα τιμολόγια των έργων (πάσης φύσης) χρειάζονται αναβάθμιση και εμπλουτισμό (σε επίπεδο περιγραφής, υλικών, εργασιών, αλλά και σε επίπεδο τιμών). Να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου που είναι επιφορτισμένες με την παραπάνω εργασία και να συμβάλει και η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Συμπερασματικά και με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία:

1.Η στελέχωση και η αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι ένας παράγοντας αποτροπής των υπέρογκων εκπτώσεων. Είναι παρατηρημένο ότι όπου η Διευθύνουσα θεωρείται «αυστηρή» στην επίβλεψη δεν παρατηρείται τόσο έντονα το φαινόμενο των χαμηλών προσφορών.

2.Ο πυρήνας της λογικής του 4412 είναι ο αντικειμενικά μειοδοτικός. Η εφαρμογή του άρθρου 88 με τον τρόπο που γίνεται σήμερα οδηγεί σε ανατροπή της λογικής της αντικειμενικότητας και στον «ορισμό» αναδόχου με υποψίες για πολλές υποκειμενικότητες από όλες τις πλευρές είτε σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες.

3. Ανέδειξε το πρόβλημα του μη ορισμού αποφαινόμενων οργάνων ιδίως στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και την κατάργηση της υπηρεσιακής Προϊσταμένης Αρχής και την αντικατάστασή της είτε από μονοπρόσωπο όργανο (προϊστάμενος Διεύθυνσης) είτε από οικονομική Επιτροπή. Ο όρος Αναθέτουσα Αρχή συστέλλεται και διαστέλλεται κατά το δοκούν και πολλές φορές ο ίδιος απλός υπάλληλος λειτουργεί ταυτόχρονα σαν πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού, σαν εισηγητής της διευθύνουσας, σαν εισηγητής της Προϊσταμένης Αρχής κι εσχάτως σαν μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης ιδιαίτερα χαμηλών προσφορών.

Εγγυητικές Επιστολές

Σχετικά με τα κενά που αφήνει ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ως προς την προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών. Σε πρώτη φάση υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφορά με εγγυητική επιστολή η οποία είναι σκαναρισμένη και η διαδικασία ορίζει ότι εντός τριών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία του Διαγωνισμού να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή. Τι συμβαίνει όμως πολλές φορές στην πραγματικότητα; Ορισμένοι υποβάλλουν τις σκαναρισμένες εγγυητικές επιστολές μαζί με την οικονομική τους προσφορά και αφού ανοιχτούν και δημοσιοποιηθούν οι οικονομικές προσφορές αν δουν ότι έχουν δώσει πολύ χαμηλή έκπτωση και είναι μειοδότες “συνεργάζονται” με άλλους που δεν έχουν δώσει τόση μεγάλη προσφορά και δεν καταθέτουν ποτέ εντός 3 εργασίμων ημερών την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή στην αναθέτουσα αρχή. Έτσι χωρίς ποινικές ρήτρες (όπως η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών) αποσύρονται από τη διαγωνιστική διαδικασία και προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται κάποιος που έχει υψηλότερη προσφορά. Με αποτέλεσμα να μειώνεται το κύρος του Διαγωνισμού αφού συνεχίζουν να λειτουργούν συνεννοήσεις Οικονομικών Φορέων (εργολάβων) αλλά και είναι επιζήμιο για την αναθέτουσα αρχή αφού έτσι χάνονται τεράστια χρηματικά ποσά. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει στις τροποποιήσεις του Ν4412/16 να προβλεφθεί ότι για να γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στα χέρια της τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής έτσι ώστε αν κάποιος ηθελημένα θέλει να αποχωρήσει από το διαγωνισμό να υποστεί τις συνέπειες που είναι η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Έργο – Υπηρεσία – Προμήθεια

Όπως έχει αποδείξει η πείρα πολλών ετών απαιτείται διεξοδική διευκρίνιση του τι είναι Έργο, τι είναι Προμήθεια, τι είναι Μελέτη, τι είναι Παροχή Υπηρεσία για να αποφευχθούν εμπλοκές, καθυστερήσεις, εφαρμογή διακριτών διατάξεων ανά περίπτωση και κατά την κρίση.
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση και ασάφεια ποιες διαδικασίες αφορούν έργα, ποιες προμήθειες, ποιες εργασίες και ποιες αφορούν υπηρεσίες μέσα σε κάθε άρθρο του νόμου. Στην τροποποίηση του νόμου να διασαφηνίζεται σαφώς στην αρχή κάθε σχετικού άρθρου, ποιες από τις παραπάνω τέσσερεις κατηγορίες αφορούν. Όσον αφορά τους κωδικούς CPV προτείνεται να γίνει καλύτερη ομαδοποίηση τους και κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των κωδικών , και επίσης να γίνει ένας επιπλέον διαχωρισμός και διάκριση αν αναφέρονται σε έργα , σε προμήθειες , σε εργασίες ή σε υπηρεσίες και ποιοι κωδικοί αναφέρονται συγχρόνως σε δύο ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Μητρώο Μελών Επιτροπών Δημοπρασιών

Έχουμε ήδη αναδείξει τις δυσλειτουργίες του Μητρώου Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) και επιδιώκουμε σοβαρές παρεμβάσεις σε αυτό, ώστε να καταστεί σοβαρό, λειτουργικό και αξιόπιστο σύστημα, χωρίς να δημιουργεί γενικευμένες δυσλειτουργίες στις δημόσιες υπηρεσίες και καθυστερήσεις στις δημοπρασίες. Τις επαναφέρουμε όπως ακριβώς είχαν κατατεθεί:

1.Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση της κάθε υπηρεσίας να στείλει σε προγράμματα επιμόρφωσης τους υπόχρεους που δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα. Τα προγράμματα πρέπει να αφορούν τόσο στη νομοθεσία (διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης έργων σύμφωνα με το Ν.4412/16) όσο και στη διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και να συνοδεύονται με ανάλογη πρακτική εξάσκηση και πιστοποίηση. Μόνο μετά την απαιτούμενη επιμόρφωση, με πλήρη όμως εξοπλισμό (υπολογιστές, προγράμματα κλπ), με επαρκή αριθμό εκπαιδευτών και χρόνο για εξατομικευμένα παραδείγματα οι υπάλληλοι να εισάγονται στο σχετικό Μητρώο. Για διευκόλυνση, ο κάθε Φορέας να έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους του στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το ΕΚΔΔ.

2.Προτάσεις Βελτίωσης: α) Να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανάλογους Διαγωνισμούς. β) Να ορίζονται μέλη επιτροπής των διαγωνισμών μέσω του μητρώου, μόνο από την αναθέτουσα αρχή (ή σε κάθε περίπτωση από την ίδια πόλη) μέχρι ενός ύψους Προϋπολογισμού Έργου, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των υπαλλήλων, κάλυψης των δαπανών και οδοιπορικών τους για συνεδριάσεις των επιτροπών, ιεράρχησης των παράλληλων καθηκόντων που τους ανατίθενται στους φορείς που υπηρετούν, κλπ, γ) Να υπάρχει σαφής διάκριση στο είδος των διαγωνισμών που θα κληθεί να συμμετέχει κάθε υπόχρεος ανάλογα με την ειδικότητά του (πολιτικός μηχανικός, αρχιτέκτονας μηχ., μηχανολόγος μηχ., πληροφορικής, περιβάλλοντος, γεωτεχνικός κλπ). δ) Να εξαιρεθούν από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων επιτροπών, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων Έργων εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 ευρώ (συνοπτικών διαγωνισμών που δεν γίνονται ηλεκτρονικά). ε) Να ξεκαθαριστεί η έννοια της εργασιακής εμπειρίας σε καθήκοντα αναθέτουσας αρχής, προϊσταμένης αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών”, να εξαιρεθούν από το Μητρώο οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες Δόμησης και να τηρηθεί κοινή διαδικασία για το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών. στ) Να επανακαθορισθεί ο χρόνος αποκλεισμού από τις κληρώσεις των υπαλλήλων που έχουν ήδη κληρωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης κάποιων υπαλλήλων με συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισής τους στα θέματα που χειρίζονται. ζ) Να διευκρινιστεί με εγκύκλιο ο τρόπος κάλυψης των κενών και ενδεχόμενων καθυστερήσεων στην προώθηση εκκρεμών θεμάτων που δημιουργείται στις Υπηρεσίες των κληρωθέντων συναδέλφων, η οποία οφείλεται στην ενασχόληση τους με τις επιτροπές.

3.Σχετικά με τις δημοπρασίες Μελετών, σήμερα η επιτροπή Διαγωνισμού επιλέγεται μέσω ΜΗΜΕΔ όπου εμπεριέχονται όλοι οι μηχανικοί όλων των
ειδικοτήτων και ανεξαρτήτου εμπειρίας. Η δημοπρασία Μελέτης έχει απαιτήσεις αρκετά διαφορετικές από μια δημοπρασία Έργου. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια συμμετοχής όλων των απαιτούμενων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων Μηχανικών ανάλογα με το είδος της Μελέτης σύμφωνα και με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Νομική Κάλυψη

Η απόφαση για τη «Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους» να περιληφθεί αυτούσια στον 4412/16 και όχι ως μη καταργούμενη διάταξη, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των τεχνικών υπαλλήλων του δημοσίου. Όσον αφορά στη σχετική αποζημίωση, αυτή να προκαταβάλλεται πριν η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής απόφασης ή πράξης και να καλύπτεται η αμοιβή του δικηγόρου (της επιλογής του Υπαλλήλου) από το δημόσιο με βάση τις μέσες ισχύουσες αμοιβές στην πράξη (και όχι το κατώτερο κλιμάκιο αμοιβής δικηγόρων). Επίσης προκειμένου να προστατευτούν οι συνάδελφοι από εκδικητικές διώξεις ιδιωτών να απορρίπτονται οι αγωγές ιδιωτών ενάντια σε υπαλλήλους για λόγους σχετικούς με την άσκηση των καθηκόντων τους, αν δεν έχει προηγηθεί προσφυγή και δικαστικά μέσα ενάντια σε σχετική απόφαση της Διοίκησης.

ΠΠΑΕ – ΑΠΕ

Η Νομοθεσία θα πρέπει να διαφοροποιεί τη διαδικασία ώστε να μην αναγκάζονται οι μηχανικοί επιβλέποντες ενός έργου να συμμετέχουν και στην επιτροπή ΠΠΑΕ του ίδιου έργου.

Διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου σε θέματα ανάθεσης και διοίκησης συμβάσεων

Πόρος Άρθρου 53, παρ. 7θ

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη συμπερίληψης του πόρου και στα έργα του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/16 με συμπερίληψη του στο αντίστοιχο άρθρο.

Λοιπές Παρατηρήσεις

Όπως ορθά επισημαίνει και η ΕΑΔΗΣΥ με αφορμή τις πρόσφατες ΠΝΠ «Οι πάσης φύσεως νομοθετικές πρωτοβουλίες που άπτονται του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, πρέπει, αφ’ ενός μεν να συνάδουν με το γράμμα και το πνεύμα του ν. 4412/2016, αφ’ ετέρου δε να μην είναι αποσπασματικές και να μην εισάγουν εξαιρέσεις παρά μόνον στο βαθμό που αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου στόχου.» Οι συνεχείς παρεκκλίσεις – εξαιρέσεις – τροπολογίες δεν υπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον.

Αλλαγές στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών ώστε να προκύπτουν λογικές αμοιβές για τις μελέτες που να βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα Επανεξέταση της Αναθεώρηση τιμών ή αποσαφήνιση του τρόπου εφαρμογής της Απλοποίηση απαιτήσεων για μικρά έργα. Δεν μπορεί για παράδειγμα το Μητρώο Έργου ενός έργου 20.000 να έχει αντίστοιχες απαιτήσεις με ένα έργο 5.000.000 ευρώ. Στο σχετικό ΦΕΚ δε γίνεται διάκριση (1956Β/2017).

Έκδοση προτύπων διακηρύξεων ΚΑΙ για συνοπτικούς διαγωνισμούς.
Κατάργηση της δυνατότητας συμμετοχής σε δημοπρασία με δάνεια εμπειρία.
Απλοποίηση των ζητούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80.

Καθιέρωση Οικονομοτεχνικών μελετών ειδικά στα στάδια λήψης αποφάσεων

Καθιέρωση Ποιοτικών Ελέγχων ως απαραίτητων συστατικών κάθε πιστοποίησης

Σχετικά με τις παραλαβές έργων, προμηθειών και εργασιών, σήμερα, ο ορισμός της επιτροπής γίνεται με κλήρωση από μία ενιαία λίστα με όλες τις ειδικότητες. Θεωρούμε ότι, για να υπάρχει ποιοτικό αποτέλεσμα της πράξης και σωστή εφαρμογή των επαγγελματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Μητρώο Παραλαβών με ομαδοποίηση των μηχανικών, βάσει ειδικοτήτων.

Στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς να καταργηθεί η παράλληλη κατάθεση φακέλων δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Kατά την διάρκεια των δημοπρασιών να μην ζητείται και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διότι ήδη όλα έχουν σταλεί στις υπηρεσίες με ψηφιακές υπογραφές. Δηλαδή γίνεται δύο φορές άσκοπος έλεγχος με ταλαιπωρία υπαλλήλων, εργοληπτών, μελετητών με αποτέλεσμα σημαντικές επιπλέον καθυστερήσεις στις διαδικασίες.

Να καταργηθεί η σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου και να αρκεί η κατάθεσή της στην αναθέτουσα αρχή.

Να αυξηθεί το όριο για δημόσιες συμβάσεις έργων με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τα έργα συντήρησης.

Κατάργηση του άρθρου 218 του Ν. 4512/2018 για τη σύσταση του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ενίσχυση της επίβλεψης δημοσίων έργων από τεχνικούς δημόσιους υπάλληλους με ανάλογες προσλήψεις, συνεχή επιμόρφωση και εξασφάλιση της παρουσίας αυτών επιτόπου των έργων, ώστε να εξασφαλιστεί και η τεχνική επάρκεια των υπηρεσιών. Οι επιβλέψεις πρέπει να γίνονται από μηχανικούς του δημοσίου και όχι από ιδιώτες γιατί αυτός είναι ο καλύτερος δείκτης εξασφάλισης της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος.

Να σταματήσει η μεταφορά αρμοδιοτήτων του δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες λειτουργούν έξω από το δημόσιο έλεγχο, με ειδικό προνομιακό νομοθετικό πλαίσιο και έχουν κόστος πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό των τεχνικών υπηρεσιών. Να τεθεί το χρονικό πλαίσιο κατάργησης τους και απορρόφησής τους από τις δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες στελεχώνονται από αξιόλογο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα