Παράταση για τα έργα κατασκευής Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης

Παράταση έλαβε το έργο ολοκλήρωσης της κατασκευής Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Ανάδοχος του έργου προϋπολογισμού 36.000.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), με έκπτωση 27,81% είναι η τεχνική εταιρεία ΤΕΚΑΛ.

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο:

«Για το έργο «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης», αναδόχου «ΤΕΚΑΛ A.E.» την έγκριση χορήγησης παράτασης, «με αναθεώρηση»:

• της 1ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 238 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 31.03.2024, ήτοι μέχρι 24.12.2024,

• της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 253 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 15.04.2024, ήτοι μέχρι 24.12.2024,

• της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 285 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 15.05.2024, ήτοι μέχρι 24.02.2025, και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 297 ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης 31.05.2024, δηλαδή μέχρι 24.03.2025 (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με την παρ. 7, του αρ. 147, του Ν. 4412/2016».

Οι λόγοι παράτασης

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο η παράταση δόθηκε για τους εξής λόγους:

« Η καθυστέρηση απάντησης της ΔΙΣΣΥ/ΟΣΕ επηρέασε:

α) την υποβολή των οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής των τεχνικών έργων Γ2 και Γ3 του έργου,

β) την έναρξη κατασκευής των τεχνικών έργων Γ2 και Γ3 του έργου,

• απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την ενημέρωση- γνωστοποίηση και σύμφωνη γνώμη των εν λόγω τροποποιήσεων από τον ΟΣΕ Α.Ε. , ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και τις απαραίτητες κατά αρμοδιότητα εγκρίσεις τους,

• δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων. Για τη 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση εκκρεμεί ο ορισμός δικασίμου για την έκδοση αποφάσεως με το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001.

Επιπλέον για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται και 2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση που είναι στο στάδιο της σύνταξης της αντίστοιχης μελέτης κτηματολογίου από τον ανάδοχο,

• υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και εκκρεμεί η απομάκρυνση των κατοίκων στα τμήματα από Χ.Θ. 1+680 έως Χ.Θ. 1+750 και από Χ.Θ. 1+950 έως Χ.Θ. 2+030, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με ευνοϊκές συνθήκες σε 6 μήνες,

• υπολείπονται περαιτέρω σε μεγάλα τμήματα του έργου σημαντικές μετακινήσεις ΟΚΩ που επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης του έργου,

• η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

• ο ανάδοχος δεν υπέβαλε αίτημα παράτασης,

• ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το (1/3) αυτής (αρχική προθεσμία και παρατάσεις) σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (οριακή προθεσμία), δηλαδή:

13 x [(24 μήνες) + (5 μήνες και 8 ημερολογιακές ημέρες) = 890 ημερολ. ημέρες] = 297 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 24.03.2025,

• ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέτωπα, σε όσες βάρδιες κρίνεται απαραίτητο, υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία κατά τις αργίες και εορτές χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη πρόσθετη αποζημίωση προκειμένου να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες τμηματικές και η συνολική προθεσμία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3.1.4 του άρθρου Α-2 και 17.2.2 του άρθρου Α-17 του κεφαλαίου  της ΕΣΥ».

4. Διατυπώθηκε θετική γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με το με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1893/24-05-2024 έγγραφό της, για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

5. Σύμφωνα με την παρ. 7, του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το (1/3) αυτής (αρχική προθεσμία και παρατάσεις), το οποίο αντιστοιχεί σε 297 ημερολογιακές ημέρες (1/3 x [(24 μήνες) + (5 μήνες και 8 ημερολογιακές ημέρες) = 890 ημερολ. ημέρες]), ήτοι έως 24-03-2025 (οριακή προθεσμία).

6. Η Προϊσταμένη Αρχή, εξετάζοντας την από 14-5-2024 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, συμφωνεί με τους λόγους χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος (οριακή προθεσμία), όπως αυτοί διατυπώνονται στην εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη:

-την καθυστέρηση απάντησης-σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων (ΔΙΣΣΥ)/ΟΣΕ, μ συνέπεια την καθυστέρηση της εκπόνησης-υποβολής των οριστικών μελετών δύο μεγάλων τεχνικών (γέφυρα 2 και γέφυρα 3), της έναρξης κατασκευής τους και των απαραίτητων κατά αρμοδιότητα εγκρίσεών τους.

-τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας της 1ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης, καθώς και ότι απαιτείται και 2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση και

-το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποδοθεί οι απαλλοτριωμένοι χώροι στα τμήματα από Χ.Θ. 1+680 έως Χ.Θ. 1+750 και από Χ.Θ. 1+950 έως Χ.Θ. 2+030, όπου υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια – κατοικίες (οικισμός ρομά-μουσουλμάνων), λόγω άρνησης απομάκρυνσης των κατοίκων, εκτιμά και κρίνει εύλογη τη χορήγηση παράτασης,

της 1ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 238 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 31.03.2024, ήτοι μέχρι 24.12.2024,

της 4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 253 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 15.04.2024, ήτοι μέχρι 24.12.2024,

της 5ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 285 ημερολογιακές ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία 15.05.2024, ήτοι μέχρι 24.02.2025,

και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 297 ημέρες από την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης 31.05.2024 (σύνολο της οριακής προθεσμίας), δηλαδή μέχρι 24.03.2025, σύμφωνα με την παρ. 7, του αρ. 147, του Ν. 4412/2016.

Περιγραφή του έργου

Στο έργο περιγράφεται η κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.β Πρόκειται για μια περιφερειακή οδό 3,6χλμ που ξεκινάει από το νέο εμπορικό λιμένα έχει ανισόπεδα σημεία (γέφυρες) και διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο της πόλης αυτοκινητόδρομους στα πρότυπα του αυτοκινητοδρόμου Αλεξανδρούπολης -Αεροδρομίου με παρακαμπτήριες οδούς και βοηθητικές οδούς στα πλαϊνά- κλειστός αυτοκινητόδρομος.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

  • τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),
  • οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,
  • οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης,
  • οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λπ.,
  • οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους,
  • οι εργασίες Ο.Κ.Ω (μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).
 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα