Παναθηναϊκός – Βοτανικός: Προ των πυλών η δημοπράτηση του έργου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ υπέγραψε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού .

Πλέον ακολουθεί η τυπική διαδικασία της συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών, που θα συνεδριάσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και θα δώσει στον Δήμο Αθηναίων έγκριση για τη δημοπράτηση του γηπέδου. Αμέσως μόλις αποσταλεί η θετική γνωμοδότηση, ο Κώστας Μπακογιάννης θα προχωρήσει στη δημοπράτηση, κάτι που εκτιμάται πως θα γίνει την εβδομάδα από 10 ως 15 Οκτωβρίου, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην 14σέλιδη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, την οποία υπογράφει ο προϊστάμενος Κωνσταντίνος Δημόπουλος – Πηγή: ΑΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Τροποποίηση της υπ‘ αριθ. Πρωτ. οικ. 144000/02.09.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού (Ο.Τ. 45- 46-50), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71054/4851/29.07.2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/1986 (Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 3199/2003 (Α’ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23/10/2000», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4014/2011 (Α’ 290) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 3983/2011 (Α΄ 144) «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα το άρθρο 23 «Πρόγραμμα διπλής ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων».
5. Το Ν. 4042/2012 (Α’ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4447/2016 (Α’ 241) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.» όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Το Ν. 4495/2017 (Α’ 167)» Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Το Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικά το Άρθρο 109 σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των
Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων.
9. Το Ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 15 του Μέρους Θ’ «Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
11. Το Ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.».
12. Το Ν. 4936/2022 (Α’ 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος. Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.».
13. Το Π.Δ. 51/2007 (Α’54) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 148/2009 (Α’ 190) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
15. Το Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».
16. Το Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
17. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
18. Το Π.Δ. 63/2020 (Α’ 156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων».
19. Το Π.Δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
20. Το Π.Δ. 6/2022 (Α΄17) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων».
21. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/2/12.01.2021 (Β’ 45) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά».
22. Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11837/1140 (Υ.Ο.Δ.Δ. 76/08.02.2022) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Πέτρο Βαρελίδη».
23. Την Κ.Υ.Α. οικ.145116/2011 (Β’ 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
24. Την Κ.Υ.Α. οικ.191002/2013 (Β’ 2220), με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄ 354) και συναφείς διατάξεις»”.
25. Την Κ.Υ.Α. 21398/02.05.2012 (Β’ 1470) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’)».
26. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β’ 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 1014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
27. Την Κ.Υ.Α. οικ.30651/2014 (Β’ 1817) «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών Ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».
28. Την Κ.Υ.Α. οικ.1915/2018 (Β’ 304) «Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 48963/2012 (Β’ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθ. 167563/2013 (Β’ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθ. 170225/2014 (Β’ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209), σε συμμόρφωση με τη Οδηγία 2014/52 ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014».
29. Την Υ.Α. με Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β’ 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.
30. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 903/21-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/29-12-2017) Απόφαση Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
31. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 2693/Β/06-07- 2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
32. Την υπ’ αριθ. οικ. 111233/23.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ειδικής Μελέτης (Master Plan) για την υλοποίηση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας».
33. Την υπ’ αριθ. οικ. 144000/02.09.2009 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του Νέου Γηπέδου Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, με χρονική διάρκεια ισχύος έως 31-12-2019.
34. Το προεδρικό διάταγμα «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων» (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/14.5.2013), το οποίο αναθεώρησε την υπ’ αριθ. οικ. 111233/23.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση (32 σχετικό), εξειδίκευσε τις βασικές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις του νέου σχεδίου Διπλής Ανάπλασης σε συνέχεια του νόμου 3983/2011 και όρισε τις σχετικές ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές.
35. Τη με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71054/4851/29.07.2022 απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ με θέμα «Παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στο Βοτανικό, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 163 του Ν. 4951/2022
(Α’ 129) και ισχύει.» (ΑΔΑ:6ΘΝΝ4653Π8-67Α).
36. Το με Α.Π.: 82569/18.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων του έργου.
37. Την από 30.8.2022 ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο της Μελέτης Περιβάλλοντος (Φάκελος Τροποποίησης) για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 144000/02.09.2009 Κ.Υ.Α. ΑΕΠΟ, με αριθμό ΠΕΤ : 2208824710.
38. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/93273/6373/15.09.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί πληρότητας του Φακέλου Τροποποίησης (εφεξής ΦΤ) του έργου. 39. Το με Α.Π.: 1725/16.09.2022 έγγραφο της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός με συνημμένα δύο έντυπα αντίγραφα του ΦΤ του έργου (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/93980/6427/16.09.2022).
40. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/95712/6526/21.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου του Φακέλου Τροποποίησης του έργου, δεδομένου ότι τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υ.Δ. Αττικής, εγκρίθηκαν μετά την έκδοση της αρχικής ΑΕΠΟ του έργου (33 σχετικό).
41. Το με Α.Π.: 104091/26.09.2022 τυποποιημένο Έντυπο Δ9 γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην οποία διατυπώνεται η θετική με όρους γνωμοδότηση της Υπηρεσίας επί του περιεχομένου του ΦΤ του έργου.
42. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΦΤ του έργου «Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, είναι πλήρως συμβατά με τις προβλέψεις του ανασχεδιασμένου Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, αφού επί της ουσίας προέκυψαν από την ανάγκη προσαρμογής του σχεδιασμού του έργου στις δεσμεύσεις του νέου Master Plan του Προγράμματος.».
43. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το ΦΤ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του έργου αφορούν στον καθορισμό ηπιότερων πολεοδομικών μεγεθών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3983/2011 και του από 14.5.2013 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/2013) και περιορίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Συνεπώς, από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου και ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τροποποίηση της υπ‘ αριθ. Πρωτ. οικ. 144000/02.09.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (εφεξής ΑΕΠΟ-2009) για την κατασκευή και λειτουργία του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού (Ο.Τ. 45- 46-50), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. :ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71054/4851/29.07.2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τα ακόλουθα.
Α) Τροποποιείται η παράγραφος (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας», ως εξής:
Η περιοχή εγκατάστασης του Νέου Γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό οριοθετείται από τις οδούς Αγίας Άννης, στα δυτικά και Αγίου Πολυκάρπου στα βόρεια, στα νοτιοανατολικά από το ρέμα Προφήτη Δανιήλ και νότια από ανώνυμη οδό. Το σύνολο του έργου εντάσσεται στο ενιαίο Ο.Τ. 45-46-50, έκτασης 178.315,65 m². Οι κεντροβαρικές συντεταγμένες του έργου κατά το σύστημα ΕΓΣΑ ’87 είναι Χ: 473062, Υ: 4203631.
Συγκεκριμένα, το έργο (όπως προτείνεται στο ΦΤ) περιλαμβάνει:
Α) Γήπεδο ποδοσφαίρου μέγιστης χωρητικότητας 40.000 θεατών με τα εξής χαρακτηριστικά:
-Δόμηση Γηπέδου Ποδοσφαίρου: 33.822,66 m² < 34.700,00 m² (μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση, σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 και το Π.Δ./2013, όπως ισχύουν)
-Κάλυψη κτιρίου ποδοσφαίρου : 25.850,93 τ.μ.< 27.650 τ.μ (μέγιστη επιτρεπόμενη, σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 και το Π.Δ./2013, όπως ισχύουν).
-Μέγιστο ύψος κτιρίου 41,05 < 43,00 (μέγιστη επιτρεπόμενο σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 και το Π.Δ./2013, όπως ισχύουν)
-Θέσεις στάθμευσης, εντός κτιρίου Ποδοσφαίρου: 325 Σύμφωνα με το ΦΤ και την νέα εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, οι απαιτούμενες θέσεις κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου είναι 1.807 (μείωση κατά 893 θέσεις σε σχέση με την ΑΕΠΟ – 2009). Στο άρθρο 3 του Π.Δ./2013 προβλέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων στάθμευσης μέγιστης χωρητικότητας 450 αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 45 – 46 – 50

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α΄.
Συνυπολογίζοντας τις 125 θέσεις που προβλέπονται στο κτίριο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, οι υπόλοιπες 1357 θέσεις θα καλυφθούν με θέσεις στάθμευσης στο Ο.Τ. 45α ή εντός ακινήτων σε απόσταση μέχρι 200 m από την περιοχή επέμβασης.
Β) Δόμηση συμπληρωματικών και εμπορικών χρήσεων: 4.678,55 m² < 11.837,94 m² (μείωση κατά 6.659,74 m² σε σχέση με την μέγιστη επιτρεπόμενη, σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 και το Π.Δ./2013, όπως ισχύουν).
Γ) Περιβάλλοντα χώρο πρασίνου, με προτεινόμενη φύτευση: 100.191,53 m² > 71.326,26 m² (υποχρεωτική φύτευση, σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 και το Π.Δ./2013, όπως ισχύουν).
Αναλυτική περιγραφή του έργου περιλαμβάνεται στο Φάκελο Τροποποίησης με αντίστοιχη σχεδιαστική αποτύπωση στα συνημμένα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά διαγράμματα, που συνοδεύουν την παρούσα.
Β) Τροποποιείται η παράγραφος (β) «Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», ως εξής:
Οι οριακές τιμές εκπομπών καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν:
-Στην Υ.Α. οικ. 189533/2011 (Β΄ 2654), με την οποία ρυθμίζονται οι εκπομπές από τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
-Στην Κ.Υ.Α. οικ. 6164/2018 (Β’ 1107) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 313/1/28.11.2015)», όπως εκάστοτε ισχύει.
Για τις λοιπές σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) ισχύει το όριο των 100mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ’ του Π.Δ. 1180/1981 (Α΄293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών…».
Γ) Τροποποιείται η παράγραφος (γ) «Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις», ως εξής:
Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν:
-Το Π.Δ. 1180/1981 (Α΄ 293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-Το Π.Δ. 57/2010 (Α΄ 97) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α/9.9.2011) «Τροποποίηση του Π.Δ. 57/2010 (97/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ».
-Την Υ.Α. οικ. 56206/1613/86 (Β΄570) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ».
-Την Υ.Α. 69001/1921/1988 (Β’ 751) για «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359Β΄/28.5.1991) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της YA 69001/1921/1988».
-Την Υ.Α. 765/91 (Β΄ 81) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτυών, των πτυών με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ.11481/523/97 (ΦΕΚ 295Β΄/11.4.1997).
-Την Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (Β’ 1418) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07 (Β’ 286).
-Την Υ.Α. 13586/724/06 (Β΄ 384) «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ “ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου” του Συμβουλίου της 25.6.2002».

-Για τις επιτρεπόμενες δονήσεις εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως ισχύει.
̵ Για τις οριακές τιμές εκπομπής, την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
-Η Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 5673/400/1997 (Β΄ 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιημένη ισχύει.
-Η υπ’ αρ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει των εγκυκλίων οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ) και ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥΘ-79Ξ).
-Για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, ισχύουν οι υποχρεώσεις της υπ’ αρ. Δ16γ/381/5/44/Γ/2012 Υ.Α. (Β΄ 286 «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», όπως εκάστοτε ισχύει.

-Για τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις,
όπως εκάστοτε ισχύουν:
-Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκε με την Π.ΥΣ. 39/31.08.2020.
-Για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α’ 129), της Κ.Υ.Α. 114218/1997 και της Κ.Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 (Β’4514), όπως εκάστοτε ισχύουν.
-Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α’ 129) και των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (Β΄ 383), 24944/1159/2006 (Β΄ 791) και 62952/5384/2016 (Β’ 4326), όπως ισχύουν.
-Για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4819/2021 (Α’ 129) και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 (Α’ 179), όπως ισχύουν.
-Για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4736/2020 (Α’ 200), όπως ισχύει
-Για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (Β’ 1312), όπως εκάστοτε ισχύει.
-Για τα απόβλητα έλαια ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (Α’ 64).

Δ) Αντικαθίστανται στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν», οι όροι με α.α. (1), (2), (4.7), (4.12), (8), (16), (19) και (20) ως εξής:
1. Ο φορέας του έργου ως και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εφεξής αναφερόμενα ως «Τρίτα Μέρη» στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας του φέρει την ευθύνη:
i. για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί και
ii. την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ανεξαρτήτως της ύπαρξης σχετικής ρητής αναφοράς στην παρούσα απόφαση.
2. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
i. η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων,
ii. η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
4.7 Η χρηματοδότηση της αρχαιολογικής επίβλεψης και έρευνας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με το Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021), όπως ισχύει.
4.12 Κατά τη φάση κατασκευής των έργων εντός του Ο.Τ. 45-46-50 να εξασφαλίζεται η προστασία του μνημείου.
8. Κατά τη λειτουργία του γηπέδου απαιτείται η συστηματική διαχείριση των αποβλήτων με στόχο τη διαλογή στην πηγή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:
8.1 Η διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4819/2021 (Α 129) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως κάθε φορά ισχύουν, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ). Ειδικότερα:
i. Η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του έργου, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέρος Γ του Ν. 4819/2021 (Α 129).
ii. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (Β 1312), όπως ισχύει
iii. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Κ.Υ.Α Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β 1184) και Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (Β 1625), όπως ισχύουν.
iv. Τα απόβλητα έλαια να αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (Β 791), όπως ισχύει, να παραλαμβάνονται από κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη και να οδηγούνται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης προς αναγέννηση. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (Α 64), όπως ισχύει.
v. Για τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4819/2021 (Α 129).
vi. Η διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα) να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4819/2021 (Α 129).
8.2 Ο φορέας του έργου οφείλει, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), την ετήσια Έκθεση Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4819/2021 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 43942/4026/2016 ΚΥΑ (Β΄2992) “ Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/12 (Α΄24) όπως ισχύει”, όπως εκάστοτε ισχύουν.
16. Να τηρούνται οι όροι που τίθενται με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 104091/26.09.2022 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αναρτημένο στο ΗΠΜ). Ειδικότερα, θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
16.1 Κατά τη φάση κατασκευής του έργου:
̵ Δεν θα πραγματοποιούνται εντός των εργοταξίων εργασίες συντήρησης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού.
̵ Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε εκχωμάτων και αποβλήτων και εν γένει οιαδήποτε ρύπανση στο έδαφος, τα υπόγεια ύδατα και το ρέμα Προφήτη Δανιήλ.
̵ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με Α.Π.4339/30-1-2009 και το Ν.4258/2014, τα κτίρια θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 10 μέτρα από την υποδεικνυόμενη γραμμή της ζώνης ρέματος, μέχρι και την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων έργων υδραυλικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Προφήτη Δανιήλ και της παρόχθιας λεωφόρου Προφήτη Δανιήλ.
̵ Να εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 2013 (ΦΕΚ161/ΑΑΠ/14.05.2013),

Άρθρο 1, Α.2.Α :
«Διαχείριση εδαφικών υλικών: Κατά τις εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που η εικόνα της επιφάνειας ή η προγενέστερη χρήση της έκτασης προϊδεάζει για ενδεχόμενη επιβάρυνση του εδάφους με ρύπους, ελέγχονται αντιπροσωπευτικά δείγματα. Σε περίπτωση που εντοπίζονται συγκεντρώσεις επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών που υπερβαίνουν εθνικές ή οριακές τιμές που έχουν καθορισθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα είτε για την εξυγίανση του εδάφους είτε για την ειδική διαχείριση των εκχωμάτων.» Τα ανωτέρω να υλοποιούνται από φορείς εξειδικευμένους σε μελέτες και έργα Περιβαλλοντικής Γεωχημείας, Απορρύπανσης Εδαφών και Υδάτων, Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
̵ Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να λαμβάνει χώρα καθημερινός οργανοληπτικός έλεγχος του ρέματος Προφήτη Δανιήλ.
̵ Να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για το προσωπικό, η διαχείριση των οποίων να πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο φορέα.
̵ Απαγορεύεται κάθε διαφυγή αποβλήτων στο έδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα και το ρέμα Προφήτη Δανιήλ. Τα απόβλητα να συγκεντρώνονται σε καθορισμένους χώρους και να συλλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, περί διαχείρισης αποβλήτων.
̵ Να μην απορρίπτονται στον εργοταξιακό χώρο, υπολείμματα καυσίμων και λιπαντικών από τα μηχανήματα κατασκευής.
̵ Να υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός αντιρρύπανσης σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, όπως απορροφητικά υλικά, αντλητικές συσκευές, δοχεία αποθήκευσης αποβλήτων, σε συνεννόηση με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
̵ Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (Β 1312), όπως ισχύει.
̵ Να ειδοποιείται άμεσα η Διεύθυνση Υδάτων αν σημειωθεί περιστατικό ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υδάτων.
16.2 Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου:
̵ Τα στερεά και υγρά απόβλητα να φυλάσσονται σε καθορισμένους κλειστούς χώρους με αδιαπέρατο δάπεδο και να υφίστανται διαχείριση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
̵ Τα αστικά λύματα να διατίθενται στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.
̵ Να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φιλικά προς το περιβάλλον φυτοφάρμακα και λοιπές ουσίες συντήρησης του αγωνιστικού και εξωτερικού χλοοτάπητα και των φυτεύσεων.
̵ Να χρησιμοποιείται – εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό- ως νερό άρδευσης η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα όμβριων απορροών (αγωνιστικού χώρου και στεγάστρου), μετά τη συλλογή τους στις αναφερόμενες στο ΦΤ υπόγειες δεξαμενές, για τη μείωση της ποσότητας υδάτων που θα διοχετεύονται στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ.
̵ Λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) να συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα.
̵ Να λαμβάνει χώρα τακτικός οργανοληπτικός έλεγχος του ρέματος Προφήτη Δανιήλ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.
̵ Να ειδοποιείται άμεσα η Διεύθυνση Υδάτων αν σημειωθεί περιστατικό ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υδάτων.
19. Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων που προτείνονται στη ΜΠΕ και τον ΦΤ του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης, καθώς και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων» (ΦΕΚ 161ΑΑΠ/14.05.2013).
20. Να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο με Αρ. Πρωτ. 82569/18-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13), όπως αυτό επικαιροποιηθεί ή και αντικατασταθεί μελλοντικά σε συνέχεια σχετικών δράσεων που ενδέχεται να αναληφθούν, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη λειτουργίας αυτού. Ειδικότερα:
̵ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του γηπέδου όσο αφορά τη ρύθμιση των ροών των πεζών, που διακινούνται μεταξύ των σταθμών και των στάσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και μεταξύ των χώρων στάθμευσης και των πόλων έλξης μετακινήσεων των θεατών και επισκεπτών του συγκροτήματος, σύμφωνα με το Π.Δ. (ΦΕΚ 161ΑΑΠ/2013), αποτελεί η επέκταση και προσαρμογή του σταθμού «Ελαιώνας» του ΜΕΤΡΟ, με υπόγεια διάβαση σύνδεσής του με το διάδρομο ροής πεζών, που συνδέει το Νότιο μέτωπο της Ιεράς Οδού με την περιοχή Ανάπλασης ΙΙ (γήπεδο), για την ασφαλή διέλευση των θεατών στις ώρες αιχμής.
̵ Οι μελέτες εφαρμογής της ανάπτυξης θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της πεζής μετακίνησης σε συνθήκες ανθρωποσυνωστισμού σε όλες τις υποδομές πεζών (πεζοδρόμια, ανισόπεδες πεζοδιαβάσεις κ.α.)
̵ Για τα έργα οδοποιίας που αναφέρονται στην εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (ΜΚΕ) θα πρέπει να εκπονηθούν και να εγκριθούν οι αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής (οδοποιίας, φωτεινής σηματοδότησης, οδικής ασφάλειας, υδραυλικών, Η/Μ κ.α.).
Για τον σχεδιασμό των κόμβων και της φωτεινής σηματοδότησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της ΜΚΕ.
̵ Τόσο κατά τον σχεδιασμό των κόμβων όσο και κατά τη μελέτη φωτεινής σηματοδότησης, να εκπονηθεί μικροσκοπική κυκλοφοριακή ανάλυση στους νέους σηματοδοτούμενους κόμβους, ιδιαίτερα σε αυτούς που απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους.
̵ Για την περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων, πριν την έναρξη της λειτουργίας του γηπέδου, ο φορέας του έργου σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους να εκπονήσουν κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες θα λάβουν υπόψη το νέο γήπεδο, αλλά και τυχόν νέες δραστηριότητες που θα έχουν δρομολογηθεί. Επιπλέον, ο φορέας του έργου σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων να ερευνήσει τυχόν επεκτάσεις πεζοδρομίων και πεζοδρομήσεις στην ευρύτερη περιοχή (με σκοπό τη βελτίωση της πεζή προσπελασιμότητας), καθώς και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης στάθμευσης, για τον περιορισμό των επιπτώσεων στη στάθμευση των κατοίκων.
̵ Να εκπονηθεί μελέτη, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων όπως Δήμος, Περιφέρεια, Τροχαία, ΟΑΣΑ, ΜΕΤΡΟ, ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ.α. για την εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου λειτουργίας του οδικού δικτύου, κατά τη διάρκεια των αγώνων, που θα λαμβάνει υπόψη και τις νέες εγκαταστάσεις που ενδεχομένως θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει, αφενός διαχειριστικά έργα και αφετέρου δράσεις και προτάσεις ενημέρωσης του κοινού για την προώθηση της χρήσης των ΜΜΜ.
̵ Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του γηπέδου, να συνταχθεί από τον φορέα του έργου κυκλοφοριακή μελέτη για το ευρύτερο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους εμπλεκόμενους Δήμους, που θα εξετάσει τις επιπτώσεις και τις καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο και θα προτείνει μέτρα βελτίωσης, όπου απαιτείται.
̵ Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διάχυσης της κυκλοφορίας στον οικιστικό ιστό, με ρύθμιση των δρομολογίων των βαρέων οχημάτων από και προς τις εγκαταστάσεις του Βοτανικού, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία, ώστε να αποφεύγεται η όχληση των κατοίκων. Επίσης είναι σκόπιμος ο προγραμματισμός δρομολογίων των βαρέων οχημάτων, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Ε) Προστίθεται στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν» ο όρος με α.α. (22) ως εξής:
22. Το προτεινόμενο στο ΦΤ πρόγραμμα παρακολούθησης του έργου εντάσσεται στο σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Β του άρθρου 1 του Π.Δ. «Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων» (ΦΕΚ 161ΑΑΠ/14.5.2013).
Στ) Αντικαθίσταται οι παράγραφοι (στ) έως και (ι), ως εξής:

στ) «Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της»
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δεκαπέντε (15) χρόνια από την έκδοσή της, ήτοι μέχρι 02.09.2024, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει εν τω μεταξύ μεταβολή των δεδομένων, βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή.
2. Πριν την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (209 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης απόφασης, εφόσον όμως ο φορέας του έργου αιτηθεί την ανανέωση, εγκαίρως πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011 (209 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στις Περιβαλλοντικές Μελέτες του έργου, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως εκάστοτε ισχύει, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ιδίου νόμου.
ζ) Λοιπές διατάξεις
1. Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες/εγκρίσεις, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η παρούσα εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης της δραστηριότητας και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε τυχόν αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στις εγκεκριμένες μελέτες, με ευθύνη του κυρίου του έργου.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής και δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης που καταλαμβάνει το έργο.
3. Η παρούσα απόφαση και οι Περιβαλλοντικές Μελέτες, να είναι διαθέσιμες στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται από τον φορέα του σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
4. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
-να τηρεί στοιχεία (μητρώα καταγραφής στοιχείων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων, τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας απόφασης. Τα στοιχεία αυτά να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον φορέα της δραστηριότητας σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο,
-να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,
-να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και -να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
5. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει των Περιβαλλοντικών Μελετών που συνοδεύουν την παρούσα.
6. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας επιβάλλονται στον φορέα του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986 (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/2002 (Α’ 91), Ν. 4014/2011 (Α’ 209) και Ν. 4042/2012 (Α΄24) και εκάστοτε ισχύουν.
η) Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
1. Οι απόψεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επί του ΦΤ που διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4014/2011 (Α’ 209), λήφθηκαν υπόψη στην παρούσα.
2. Δημοσιοποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:
̵ Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στο σύστημα Διαύγεια.
̵ Επιπλέον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19α του ν.4014/2011 (Α’ 209) και στην κ.υ.α. 21398/2.5.2012 (Β΄ 1470), η δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο aepo.ypeka.gr.
3. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προσφυγή σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ‘ αριθ. Πρωτ. οικ. 144000/02.09.2009 κ.υ.α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού (Ο.Τ. 45- 46-50), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπ’ αριθ.
Πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71054/4851/29.07. 2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ».

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα