ΟΣΕΤΕΕ/ΣΤΥΕ: Η Περιβαλλοντική Διάσταση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_110 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ/ΣΤΥΕ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Η παραδοχή της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης προτείνει ένα τρίτο μοντέλο για το μέλλον του κόσμου, μία εναλλακτική επιστημονική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία  η διατήρηση της ζωής εντός των οικολογικών ορίων αποτελεί μία πρόκληση για την ανθρώπινη ευφυΐα.

Θεμελιώδης αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η δυνατότητα  να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο ακραίες θεωρίες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για το μέλλον του πλανήτη: την τεχνοκρατική και την οικολογική.

Οι αρχές της ανάπτυξης και της προόδου νομιμοποιούνται και με την παραδοχή της αειφορίας συνδέονται άρρηκτα πλέον με τα φυσικά όρια και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανότητας της γης να ευνοεί όλες της μορφές ζωής και βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας των φύλων, της αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  της ελευθερίας και της ισότητας ευκαιριών για όλους. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης στη γη προς όφελος τόσο της παρούσας όσο και των μελλοντικών γενεών. Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, προωθεί μια δυναμική οικονομία με πλήρη απασχόληση, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, προστασία της υγείας, κοινωνική και εδαφική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος σε έναν ειρηνικό και ασφαλή πλανήτη, ο οποίος σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρήστου Λαδά 5-7, Αθήνα, τκ. 10561 t.: 210 8838203 f: 2108226972 e-mail:info@osetee.gr

Μία Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη απαιτείται να εναρμονίζεται με  τις διεθνείς συνθήκες, να βασίζεται σε αναλυτική καταγραφή των εθνικών δεδομένων, να θέτει προτεραιότητες και να καθορίζει τους στόχους και τις δράσεις για την επίτευξή τους.

Το πρώτο βήμα για την κατάστρωση µιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη αποτελεί η αναγνώριση του διεθνούς πλαισίου και ο εντοπισμός των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ενεργό συµµετοχή της χώρας σε αυτό.

Το δεύτερο βήµα περιλαμβάνει τη γενική  καταγραφή  του γεωπολιτικού και οικονοµικού πλαισίου της Ελλάδας, καθώς και των βασικών περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται σήμερα στη χώρα.

Το τρίτο βήµα  αποτελεί η αποσαφήνιση γενικών κατευθυντήριων αρχών, καθώς και ο καθορισμός προτεραιοτήτων στη βάση των αντίστοιχων που έχει θέσει η Ε.Ε με προσαρμογή στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας καθώς επίσης και  των σημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων που υφίστανται.

Το τέταρτο βήµα είναι ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και ο εντοπισμός των δράσεων που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την επίτευξη τους.

Σύμφωνα και με τους άξονες που έχει θέσει η ΕΕ και με δεδομένη την ισότιμη θέση της περιβαλλοντικής συνιστώσας της βιώσιμης ανάπτυξης, δίπλα στην οικονομική και κοινωνική συνιστώσα, οι αρχές µιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να συμπεριλάβουν και να αναδείξουν τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής οι οποίες περιγράφονται παρακάτω :

  • Αρχή της πρόληψης.  Η περιπλοκότατα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η ενίοτε αβεβαιότητα ως προς την ένταση και τις ακριβείς συνέπειες των επιπτώσεών τους στο μέλλον, επιβάλλουντην έγκαιρη και αποτελεσματική τους αντιμετώπιση, ιδιαίτερα αν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι µη-αντιστρεπτές και απειλούν τη δημόσια υγεία και την ισορροπία των οικοσυστημάτων.
  • Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η αδυναμία των µηχανισµών της αγοράς να εσωτερικεύσουν το κόστος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει ως συνέπεια το κόστος αυτό να διαχέεται στην κοινωνία  επιβαρύνοντας τα  θύματα  και  όχι  τους  υπεύθυνους για την  υποβάθμιση  του περιβάλλοντος. Στο βαθμό που δεν γίνεται εφικτή η αποτίμηση και εσωτερίκευση του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους, οι τιμές δεν στέλνουν τα σωστά μηνύματα στην αγορά, ενθαρρύνοντας έτσι συμπεριφορές εχθρικές για το περιβάλλον.
  • Αρχή της ισότητας και συνευθύνης.  Η   κατανομή   βαρών  για  την  αντιμετώπιση  των περιβαλλοντικών προβλημάτων θα πρέπει να λάβει υπόψη της τόσο το μερίδιο ευθύνης όσο και τις δυνατότητες κάθε πλευράς να συµµετέχει στην επίλυσή τους ώστε σε εθνικό επίπεδο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και παράλληλα να αποτραπεί η δημιουργία δευτερογενών προβλημάτων όπως το κλείσιμο ή η μετανάστευση επιχειρήσεων.

Με βάση τα παραπάνω, ως κεντρικοί στόχοι μιας Εθνικής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης αποδίδοντας την οφειλόµενη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική διάσταση μπορούν να τεθούν: η διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, η αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η  μείωση των αέριων ρύπων, η μείωση και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρωνπρόληψη της ερηµοποίησης, η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτείται μία Εθνική Συλλογική προσπάθεια στην οποία βασικό ρόλο σε επιστημονικό, τεχνικό και παραγωγικό επίπεδο μπορούν και πρέπει να έχουν οι συντελεστές του τεχνικού κλάδου.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα