Ο ρόλος των καινοτόμων τεχνολογιών στο κατασκευαστικό έργο

Πώς η ενοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS και του Building Information Modeling (BIM) μπορεί να μετασχηματίσει τα έργα στους τομείς της Αρχιτεκτονικής, της Μηχανικής και των Κατασκευών. Από την εταιρεία Marathon Data Systems.

BIM_Building_S

Στον τομέα της διαχείρισης κατασκευών, η ενοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS και του Building Information Modeling (BIM) παρέχει ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης έργων. Αυτό το άρθρο διερευνά την αλληλένδετη σχέση μεταξύ των ArcGIS και BIM, διευκρινίζοντας πώς η ενσωμάτωσή τους προωθεί τη βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, τον εξορθολογισμό αποτελεσματικών ροών εργασίας και τη βελτιωμένη συνεργασία σε όλο τον κύκλο ζωής της κατασκευής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο κατασκευαστικός κλάδος τα τελευταία χρόνια στρέφεται προς τις καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση ανθεκτικών και βιώσιμων έργων με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο.
Οι κατασκευαστικές ανάγκες γίνονται όλο και πιο μεγάλες και οι εταιρείες του κλάδου αναζητούν προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Στο παρόν άρθρο, θα επικεντρωθούμε στις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS και του BIM (Βuilding Information Modeling), οι οποίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στον κόσμο των κατασκευών, καθώς προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες για αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των κατασκευαστικών έργων.
Το ArcGIS, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Esri, παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για χωρική ανάλυση και χαρτογράφηση, ενώ το BIM επιτρέπει τη δημιουργία και την διαχείριση λεπτομερών μοντέλων 3D που περιλαμβάνουν τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου.

hitos-bim-m

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ARCGIS ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Το ArcGIS χρησιμεύει ως θεμελιώδης συνιστώσα στην ενσωμάτωση του GIS και του BIM στον κατασκευαστικό τομέα. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται, να αναλύει και να οπτικοποιεί γεωχωρικά δεδομένα, διευκολύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της κατασκευής. Μέσω του ArcGIS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της τοποθεσίας, να αναλύσουν περιβαλλοντικούς παράγοντες και να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους ή περιορισμούς πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία σχεδιασμού ή κατασκευής. Επιπλέον, το ArcGIS επιτρέπει την ενοποίηση εξωτερικών συνόλων δεδομένων, όπως δημογραφικές πληροφορίες ή δίκτυα υποδομής, παρέχοντας πολύτιμο πλαίσιο για κατασκευαστικά έργα και διευκολύνοντας την ολοκληρωμένη χωρική ανάλυση.

Η χρήση του ArcGIS σε συνδυασμό με το BIM προσφέρει πολλά βασικά οφέλη για τη διαχείριση της κατασκευής:
Επιλογή και ανάλυση τοποθεσίας: Το ArcGIS επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν πολλαπλές επιλογές τοποθεσίας με βάση κριτήρια όπως η προσβασιμότητα, η τοπογραφία και η εγγύτητα σε σημεία ενδιαφέροντος. Με την επικάλυψη επιπέδων χωρικών δεδομένων στο ArcGIS, οι σχεδιαστές μπορούν να εντοπίσουν βέλτιστες τοποθεσίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του έργου, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές επιπτώσεις και το κόστος κατασκευής.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Το ArcGIS διευκολύνει τον εντοπισμό και την ανάλυση περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν κατασκευαστικά έργα, όπως υγροτόπους, προστατευόμενους οικοτόπους ή γεωλογικούς κινδύνους. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεδομένων στα μοντέλα BIM επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να οπτικοποιούν και να μετριάζουν πιθανούς κινδύνους, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σχεδιασμός και διαχείριση υποδομών: Το ArcGIS επιτρέπει την ενσωμάτωση υφιστάμενων δεδομένων υποδομής, όπως δίκτυα κοινής ωφελείας ή δίκτυα μεταφορών, σε μοντέλα BIM. Ενσωματώνοντας χωρικά ακριβείς πληροφορίες υποδομής, οι κατασκευαστικές ομάδες μπορούν να βελτιστοποιήσουν το σχεδιασμό και την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων, μειώνοντας τις συγκρούσεις και την δαπανηρή επανεπεξεργασία κατά τη φάση της κατασκευής.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας στη διαχείριση κατασκευαστικών έργων και το ArcGIS προσφέρει μια σειρά λειτουργιών για να διευκολύνει αυτές τις διαδικασίες. Μέσω της web- based πλατφόρμας του ArcGIS, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα έργων, χάρτες και αναφορές από οποιαδήποτε τοποθεσία, προωθώντας την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό εξαλείφει τα κενά στην επικοινωνία, εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη της ομάδας εργάζονται με τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες και μειώνει τα προβλήματα συντονισμού στο πεδίο. Επιπλέον, το ArcGIS υποστηρίζει τη συνεργασία, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν και να διαμοιράζονται πληροφορίες, χάρτες, dashboards και αναφορές, προωθώντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των ομάδων έργων.

BIM_Network_S

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BIM ΚΑΙ ΤΟΥ ARCGIS: Ενώ το ArcGIS παρέχει πολύτιμες δυνατότητες χωρικής ανάλυσης, το BIM ενισχύει την απεικόνιση και τη μοντελοποίηση κατασκευαστικών έργων σε τρεις διαστάσεις. Με την ενσωμάτωση του BIM στο ArcGIS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία και των δύο τεχνολογιών για να δημιουργήσουν πλούσιες σε δεδομένα αναπαραστάσεις του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτή η ενοποίηση διευκολύνεται μέσω διαλειτουργικών ροών εργασίας και πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών GIS και BIM.

Οι βασικές πτυχές της ενοποίησης BIM και ArcGIS περιλαμβάνουν: Γεωαναφορά μοντέλων BIM: Η γεωαναφορά μοντέλων BIM εντός του ArcGIS επιτρέπει τη χωρική ευθυγράμμιση των δομικών στοιχείων με συντεταγμένες του πραγματικού κόσμου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να οπτικοποιήσουν τα κατασκευαστικά έργα εντός του γεωγραφικού τους πλαισίου, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων και τον συντονισμό με καλύτερη ενημέρωση μεταξύ των ομάδων σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης εγκαταστάσεων.

Χωρική Ανάλυση και Προσομοίωση: Συνδυάζοντας δεδομένα BIM και ArcGIS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεξάγουν χωρικές αναλύσεις και ασκήσεις προσομοίωσης για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής και τον μετριασμό των κινδύνων. Για παράδειγμα, η προηγμένη ανάλυση στο ArcGIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στη ροή της κυκλοφορίας, τα επίπεδα θορύβου ή την ποιότητα του αέρα, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να αντιμετωπίσουν προληπτικά πιθανές διακοπές και να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στην κοινότητα.

male engineers, architects working at the desk in helmets. Drawings, laptop, roulette on the desktop. Reception and supervision of building construction

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ενοποίηση του ArcGIS και του BIM αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση των κατασκευών, προσφέροντας απαράμιλλες γνώσεις για το δομημένο περιβάλλον και επιτρέποντας τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης του ArcGIS και τις δυνατότητες απεικόνισης του BIM, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν την επιλογή τοποθεσίας, να εξορθολογίσουν τις διαδικασίες σχεδιασμού και να βελτιώσουν τις πρακτικές διαχείρισης των έργων. Καθώς η κατασκευαστική βιομηχανία συνεχίζει να υιοθετεί καινοτόμες πρακτικές, οι τεχνολογίες ArcGIS και BIM θα παίξουν αναμφίβολα καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό ανασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα