Νικόλαος Αχ. Διάκος: Το ΤΕΕ σύμβουλος της πολιτείας και φυτώριο νεων πολιτικών με τις πλάτες των μηχανικών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Μηχ/γος-Ηλεκ/γος-Μηχ/κός Ε.Δ.Ε,. Πρόεδρος Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Ηλείας και Μέλος Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ, κ. Νικόλαος Αχ. Διάκος, γράφει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ για το πως το ΤΕΕ είναι σύμβουλος της πολιτείας και φυτώριο νεων πολιτικών με τις πλάτες των μηχανικών

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_128 της ΠΕΣΕΔΕ

Μετά τέσσερις δεκαετίες επαγγελματικής δραστηριότητας, προσπαθώ να  κάνω ταμείο ζωής. Μετανιώνω για επιλογές που έκανα και τις έζησα και λυπάμαι για επιλογές που δεν έκανα και κατά  συνέπεια δεν γεύτηκα την επιτυχία ή την αποτυχία τους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧ. ΔΙΑΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 72-ΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 26210-29901
EMAILdomiloe@yahoo.gr

Είναι άλλο πράγμα όμως να επιλέγεις την πορεία σου από μόνος σου, γιατί έτσι το εκτίμησες και άλλο πράγμα ν’ αναγκάζεσαι να συνδέεις την ζωή και την επαγγελματική σου διαδρομή με φορείς και οργανισμούς που προβλέπει ο νόμος, τους οποίους και πρέπει δια βίου να επιδοτείς χωρίς ανταπόδοση.

Ο λόγος βέβαια για το ΤΕΕ, τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας, το οποίο κουμαντάρεται μια ζωή από ομάδες μελετητών, κατοικοεδρευόντων κυρίως στο κλινόν Άστυ και το οποίο οι κουμανταδόροι του το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν μια ζωή για επαγγελματική αποκατάσταση και πολιτική ανέλιξη.

Ζωογόνος δύναμή του οι δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί και κυρίως, οι πολύ απέχοντες από τις δραστηριότητες των σικ γραφείων του, οι γνωστοί σε όλους εργολήπτες δημοσίων έργων των χαμηλών βαθμίδων, οι οποίοι πληρώνουν όχι μόνο την κλασσική συνδρομή αλλά και το εργοληπτικό χαράτσι για μια άχρηστη βεβαίωση ‘’νομιμοφροσύνης΄΄ μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος, αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

Και είναι επί ποινή αποκλεισμού κατά το άρθρο 23.3. παρ. (ε) της διακήρυξης, όπου αναφέρεται ρητά: ΄΄Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 της διακύρηξης, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς      (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθμ. Δ15 /οικ /24298/28-07-2005 ( Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν  την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα΄΄

Και τι μπορεί να ξέρει το ΤΕΕ για την επαγγελματική συμπεριφορά  των εργοληπτών, ώστε να χορηγεί, με το  αζημίωτο βέβαια, την περίφημη βεβαίωση περί μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος, διαβατηρίου για τη συμμετοχή τους στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς;

Οι μόνοι βέβαια που μπορούν να ξέρουν είναι οι πρωτοβάθμιες εργοληπτικές οργανώσεις, που όμως για λόγους καθαρά εκμηδένισης του συνδικαλισμού, ετέθησαν εκτός μάχης με την αφαίρεση της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

Και μέχρι εδώ, θεωρείται φυσικό για τα ελληνικά  δεδομένα να ασκείται συγκεκριμένη δραστηριότητα από άσχετους και να παραγκωνίζονται οι αρμόδιοι. Όμως όταν εισπράττεις χρήμα από μια συντεχνία, η οποία και μυαλό διαθέτει και ικανότητες, χρειάζεται και λίγο σεβασμός και το ελάχιστο της ανταπόκρισης όταν σου ζητάνε, πλην της επί πληρωμή βεβαίωσης, μια βεβαίωση περί των επαγγελματιών που το τεχνικό επιμελητήριο εγγράφει στις τάξεις του, βάση καταστατικού.

Γιατί συμβαίνει κάτοχοι πτυχίου ΜΕΕΠ για έργα Πρασίνου με  την βούλα, κατηγορίας τεχνολόγου δασοπονίας ή γεωπονίας, να μην μπορούν να εγγραφούν ( όπως και άλλοι εργολήπτες) σε κανέναν από τους φορείς που προβλέπει η διακήρυξη των ανοιχτών δημοπρασιών ,ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ και κατά συνέπεια να μην διαθέτουν βεβαίωση μη διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος από κανέναν από τους μνημονευόμενους φορείς και άρα να μπαίνουν σε περιπέτειες κάθε φορά που συμμετέχουν σε διαγωνισμό, σύμφωνα με την διακήρυξη , είτε ατομικά είτε σαν ένωση οικονομικών φορέων.

Και ναι μεν το ΓΕΩΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ απάντησαν εγγράφως και αυθημερόν, στο αίτημα του συνδέσμου εργοληπτών Ν. Ηλείας, ότι δηλαδή δεν εγγράφουν βάση καταστατικού στις τάξεις τους πτυχιούχους της ειδικότητας τεχνολόγου δασοπονίας ή γεωπονίας, ενώ το ΤΕΕ απαξιεί ν’ απαντήσει, σε τρεις απόπειρες συναδέλφου εργολήπτη πρασίνου και άλλες τόσες του συνδέσμου εργοληπτών Ν. Ηλείας για το ίδιο θέμα.

Στη συνέχεια επιστρατεύθηκε και ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής του ΤΕΕ Ν. Ηλείας, ο οποίος προσπάθησε μέσω του προέδρου του ΤΕΕ Αχαΐας να ευαισθητοποιήσει το προεδρείο ή το αρμόδιο τμήμα του ΤΕΕ ν’ απαντήσει εγγράφως, χωρίς και πάλι αποτέλεσμα (έχουν άλλα να σκεφτούν απ’ ότι φαίνεται, οι παροικούντες του ΤΕΕ στην Αθήνα).

Και είναι απαραίτητη η έγγραφη απάντηση γιατί σε γενόμενη παρέμβαση ένωσης οικονομικών φορέων ενώπιον της ΑΕΠΠ, η ανεξάρτητη αρχή παρατήρησε, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα ΄΄ναι μεν αλλά δεν μας φέρατε και την αντίστοιχη βεβαίωση του ΤΕΕ΄΄.

Και λέω κατά τα ελληνικά πρότυπα, γιατί η ΑΕΠΠ θα μπορούσε ν΄ αναζητήσει υπηρεσιακά το καταστατικό του ΤΕΕ και ν’ αποφασίσει κατά το δίκαιον και όχι κατά το νόμο (διακήρυξη) και έτσι απέρριψε την παρέμβαση της ένωσης οικονομικών φορέων (προσωρινού μειοδότη),      

Παραμένει όμως το γεγονός ότι παρ’ ότι είχε ενημερωθεί τόσο η ΑΕΠΠ όσο και η ΕΑΑΔΗΣΥ πριν την εκδίκαση της προσφυγής για το πρόβλημα αυτό των διακηρύξεων των ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών αλλά και παράλληλα είχε ζητηθεί η έγγραφη παρέμβαση του ΤΕΕ, η μεν ΕΑΔΗΣΥ στην καινούργια  διακήρυξη με την οποία δημοπρατούνται πλέον τα έργα, διατήρησε το ίδιο κείμενο περί απόδειξης μη διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, η ΑΕΠΠ ένιψε τα χέρια της και το ΤΕΕ, ακόμα μέχρι σήμερα ,κάνει τον αμερικάνο.

Όμως και οι τρεις (3) φορείς άμεσα  και έμμεσα απολαμβάνουν τις  χρηματοδοτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και άμεσα του έλληνα πολίτη-εργαζόμενου-εργολήπτη, αργομισθίες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στις απαιτήσεις των καιρών αλλά παραμένουν, εγκλωβισμένες στα στερεότυπα των οδηγιών της Ε.Ε. και των αντίστοιχων φορέων των προηγμένων κρατών με όλα τα ελαττώματα της‘’ παράφρασης ‘’καθηκόντων- υποχρεώσεων, που τις καθιστούν ακατάλληλες αλλά δραστήριες  με ΄΄ άνωθεν ΄΄ υποστήριξη.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα