Νικολά Σμιτ: Η Ελλάδα και ο Eλληνικός λαός έχουν αποδείξει ξανά και ξανά την ανθεκτικότητά τους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, αναλύει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ το ευρωπαϊκό πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑ ΣΜΙΤ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

Η ΕΕ θα συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη στην Ελλάδα για να βοηθήσει στην υπέρβαση της κρίσης και να εξασφαλίσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία σημειώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ και τονίζει ότι τόσο για την Ελλάδα όσο και για όλα τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας το να επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να επενδύσουν στην εξειδίκευση των εργαζομένων τους. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους για να είναι έτοιμα να αποκομίσουν τα οφέλη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η Ελλάδα θα λάβει 30,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), υπενθυμίζει ο κ. Σμιτ αλλά σημειώνει πως η ανεργία παραμένει υψηλή ιδιαίτερα στους νέους και αυτό θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον.

 Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) κατά την περίοδο 2021-2027 επικεντρώνεται σε τρεις οριζόντιους βασικούς στόχους:  

  • πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών στον νέο κόσμο της εργασίας που επιφέρουν η πράσινη, η ψηφιακή και η δημογραφική μετάβαση·
  • βελτίωση της πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών στον χώρο εργασίας·
  • αύξηση της ετοιμότητας απέναντι σε τυχόν ενδεχόμενες μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.

Ποιες είναι οι δράσεις που θα πρέπει να σχεδιασθούν και στη συνέχεια να υλοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί;

Η αρχή 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους στην εργασία. Καθώς ανακάμπτουμε από την κρίση, η αρχή αυτή θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δράσης μας.

Για να διασφαλιστεί η ωφέλεια των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την βελτίωση των συνθηκών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, πρέπει να δούμε αύξηση στην έρευνα και στην συλλογή δεδομένων τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ισχυρό δημόσιο διάλογο, αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων χρηματοδότησης, βελτίωση της επιβολής και της παρακολούθησης της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας και αύξηση της ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων.

Για να επιτύχουμε τους τρεις βασικούς στόχους του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ΑΥΕ, τα Κράτη – Μέλη θα πρέπει να επικαιροποιήσουν και να σχεδιάσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ώστε να ενσωματώσουν  τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα:

  • αναθεωρήσει την Οδηγία για τους χώρους εργασίας και την Οδηγία για την εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης.
  • επικαιροποιήσει τα όρια προστασίας από τον αμίαντο και τον μόλυβδο
  • προετοιμάσει πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που σχετίζεται με την ψυχική υγεία στην εργασία, η οποία προωθεί καθοδήγηση για δράση
  • προωθήσει μια προσέγγιση «μηδενικού οράματος» για την εξάλειψη των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ
  • επικαιροποιήσει τους κανόνες της ΕΕ για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες για την καταπολέμηση του καρκίνου, των αναπαραγωγικών και αναπνευστικών ασθενειών
  • αναπτύξει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και καθοδήγησης για την ταχεία ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις υγείας, σε στενή συνεργασία με φορείς δημόσιας υγείας.

Η πανδημία επιδείνωσε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν λιγότερες εργασιακές ευκαιρίες. Οι νέοι έχουν να ανταγωνιστούν ανέργους με μεγαλύτερη εμπειρία.  Πώς  σχεδιάζει η Ε.Ε. να στηρίξει την νεανική απασχόληση;

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επενδύει σε νέους για να τους βοηθήσει να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να ευδοκιμήσουν, επαγγελματικά και προσωπικά. Αυτή είναι η λογική πίσω από το NextGenerationEU. Στην Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο τον Μάιο του τρέχοντος έτους, οι ηγέτες και οι εταίροι της ΕΕ δεσμεύτηκαν να θέσουν τους νέους στον πυρήνα της ανάκαμψης.

Ήδη από πέρυσι, η Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία Υποστήριξη της Απασχόλησης των Νέων, η οποία ενισχύει την Εγγύηση για τη Νεολαία – ο στόχος να βρουν οι νέοι προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από την εγγραφή τους – καθώς και βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγράμματα μαθητείας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κάθε κράτος μέλος που έχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο νέων που δεν απασχολούνται, δεν σπουδάζουν ή δεν εκπαιδεύονται – πρέπει να αφιερώνει τουλάχιστον το 12,5% των κονδυλίων που του έχουν διατεθεί για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν προσόντα ή ποιοτική εργασία και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία REACT-ΕΕ παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση 50,6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 σε προγράμματα πολιτικής συνοχής. Αυτά τα επιπλέον χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για νέους, για παράδειγμα.

Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες ήταν εκείνες που «χτυπήθηκαν» κυρίως από την υγειονομική κρίση, χάνοντας «έδαφος» σαν εργαζόμενες αλλά και ως επιχειρηματίες; Ποιες είναι οι κινήσεις που προωθεί η Ε.Ε. για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλες και για όλους, ακόμα και σε συνθήκες ακραίας κρίσης, όπως αυτές που έφερε η πανδημία;

Το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης εξακολουθεί να παραμένει πολύ χαμηλό σε κάποιες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων θέτει ως στόχο η γυναικεία απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ να φτάσει μέχρι το 2030 το 78%.  Ένας εύλογος τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου είναι η αύξηση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα Κράτη – Μέλη πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην φροντίδα των παιδιών και να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα παρέχεται σε «δίκαιη τιμή». Πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειές μας στο θέμα της γονικής αδείας. Εάν οι γυναίκες παίρνουν γονική άδεια αλλά όχι οι άντρες, τότε δημιουργείται ένα άλλο θέμα ανισότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη. Τέλος, πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζουμε την προώθηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα μια Οδηγία για τη διαφάνεια των μισθών με μέτρα όπως, πληροφορίες για τις αμοιβές για τους αναζητούντες εργασία, το δικαίωμα να γνωρίζουν τα επίπεδα αμοιβών για τους εργαζόμενους που κάνουν την ίδια εργασία, καθώς και την υποχρέωση αναφοράς διαφοράς μισθών μεταξύ των φύλων για τις μεγάλες εταιρείες. Η πρόταση ενισχύει επίσης τα εργαλεία για τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική πτυχή, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια Ευρώπη που σέβεται την αρχή της ισότητας. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά εταιρεία ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ, για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησε & μας επέτρεψε να το χρησιμοποιήσουμε στην έκδοση του 125 «Ε.Β.»

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αλλά και για την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, απαιτείται ένα φιλόδοξο πλάνο δράσεων και πρωτοβουλιών από τα όργανα της ΕΕ ώστε να στηριχθούν έμπρακτα τα κράτη – μέλη και οι επιχειρηματίες. Μπορείτε να μας αναφέρετε τα ποιο σημαντικά σημεία αυτού του πλάνου;

Το NextGenerationEU είναι ένα εργαλείο προσωρινής ανάκαμψης, που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της άμεσης οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) είναι το επίκεντρο της NextGenerationEU, με δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους 723,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από χώρες της ΕΕ. Ο στόχος είναι να μετριάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού και να καταστήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Μία από τις προτεραιότητες του RRF είναι η επανεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού τους και στην προώθηση της δια βίου μάθησης. Πρέπει επίσης επειγόντως να καταβάλουμε ισχυρές προσπάθειες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, για να είμαστε προετοιμασμένοι και εξειδικευμένοι για τις εργασίες του σήμερα και του αύριο. Αυτό ξεκινά ήδη στα σχολεία, όπου πρέπει η ψηφιακή μάθηση να εισαχθεί και να προωθηθεί περισσότερο. Τα κράτη – μέλη θα πρέπει επίσης να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε οι άνθρωποι να μαθαίνουν επί της εργασία τους και να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.

Πώς θα περιγράφατε την μέχρι τώρα πορεία σας ως Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων; Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που έχετε ως τώρα αντιμετωπίσει και ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι για το υπόλοιπο της θητείας σας;   

Το να υπηρετώ ως Ευρωπαίος Επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων σίγουρα με απασχολεί! Επιβλέπω ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, από τους κατώτατους μισθούς έως την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, έως τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτά είναι ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή πολλών Ευρωπαίων, οπότε όταν μπορούμε να κάνουμε τη θετική διαφορά για τους πολίτες μέσω της χάραξης πολιτικής, είναι μεγάλη ανταμοιβή.

Η πρόκληση για μένα ήταν η ίδια όπως με πολλούς άλλους εργαζόμενους τους τελευταίους 18 μήνες: ο περιορισμός της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα ότι δεν μπόρεσα να συναντηθώ σωματικά με όσους συνεργάτες και νέους θα ήθελα, ούτε να επισκεφτώ πολλά αξιόλογα έργα που η ΕΕ βοηθά στη χρηματοδότηση, όπως στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης και στην υποστήριξη της μαθητείας. Ελπίζω ότι τώρα που η εκστρατεία εμβολιασμού πηγαίνει καλά – έχουμε ξεπεράσει το 70% του εμβολιασμού των ενηλίκων στην ΕΕ – μπορούμε να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε ξανά για εκδηλώσεις και να συναντιόμαστε προσωπικά.

Ο στόχος μου είναι απλός: να βοηθήσω στην οικοδόμηση μιας ισχυρής, κοινωνικής Ευρώπης, που θα οδηγήσει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Πολλές ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θέλω να αυξήσω την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα προωθώντας τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι ωφεληθούν.

Μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση, με επενδυτικό κενό και χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης που εκτόξευσαν την ανεργία, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και τους κραδασμούς από την υγειονομική κρίση. Ποια η εκτίμησή σας για την «αυριανή» εικόνα χώρας αλλά και για την ίδια την ανθεκτικότητα του κοινωνικού ιστού;

Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους ξανά και ξανά. Η ΕΕ θα συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη στην Ελλάδα για να βοηθήσει στην υπέρβαση της κρίσης και να εξασφαλίσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Για παράδειγμα, η ΕΕ βοήθησε περισσότερους από 11.000 νέους συμμετέχοντες στην Ελλάδα να εγγραφούν στο εθνικό πρόγραμμα μαθητείας «Post Lyceum Year-Apprenticeship Class» με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αποκτούν πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες, αναβαθμίζουν τα προσόντα τους και λαμβάνουν αμειβόμενη εργασιακή εμπειρία.

Είναι ζωτικής σημασίας η Ελλάδα και όλα τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να επενδύσουν στην εξειδίκευση των εργαζομένων τους. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις οικονομίες τους για να είναι έτοιμα να αποκομίσουν τα οφέλη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Η Ελλάδα θα λάβει 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Ωστόσο, η ανεργία παραμένει υψηλή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους νέους. Επομένως, αυτό θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα