Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) / Όργανα διαχείρισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Δημοσίων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)

πηγή: Υπουργείο Επικρατείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)/ Όργανα διαχείρισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. – Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Δημοσίων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) – Μορφή και διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την ΕΣΑμεΑ στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. – Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, προδιαγραφές και άλλα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ – Διαδικασία παρακολούθησης.
2 Ίδρυση Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19524 ΕΞ 2020 (1)
Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) / Όργανα διαχείρισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. – Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Δημοσίων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) – Μορφή και διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης από την ΕΣΑμεΑ στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. – Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, προδιαγραφές και άλλα τεχνικά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ – Διαδικασία παρακολούθησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4591/2019 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017» (Α΄ 19),
β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),
δ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

 1. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
 2. Το από 22.04.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα «Προσχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για το ν. 4591/2019 (Α΄ 19)».
 3. Το από 23.04.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής αναφερόμενη ως ΕΣΑμεΑ) με θέμα Προσχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για το ν. 4591/2019 (Α΄ 19).
 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
 5. Το υπ΄ αρ. 6218 ΕΙ 2020/12.3.2020 έγγραφο της ΕΣΑμεΑ με θέμα: «Σχέδιο υπουργικής απόφασης για Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)»,αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

α. Στο Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασίων (ΓΓΨΔ και ΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) των φορέων του δημοσίου, για την παρακολούθηση ως προς την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές κατά τα οριζόμενα στον ν. 4591/2019 και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με την περ. (η) της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 40/2020.
β. Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την επιχειρησιακή διαχείριση και επικαιροποίηση (προσθαφαίρεση στοι-χείων), καθώς και για τη μέριμνα για τη λειτουργία του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
γ. Το ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ διαλειτουργεί με το Πρόγραμμα «Διαύγεια» αναφορικά με την άντληση στοιχείων που αφορούν τους δημόσιους φορείς και τις οργανικές του μονάδες.
δ. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ διατίθενται ανοιχτά δεδομένα μέσω API (Application Programming Interface).

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης και απένταξης στο Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.)

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  i. «Καταγραφή στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»: η καταχώριση των στοιχείων των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στην τηρούμενη βάση δεδομένων.
  ii. «Εγγραφή στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.»: η ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
  των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4591/2019.
 2. Η ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. και η διαγραφή από αυτό γίνονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Ε.Σ.Α.μεΑ.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου, οι οποίοι:
  (α) έχουν προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές,προκειμένου να εκπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προσβασιμότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 6 του ν. 4591/2019,
  (β) έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, σε προσβάσιμη μορφή,η οποία θα συμμορφώνεται με το πρότυπο που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 4591/2019 και
  (γ) παρέχουν μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, σε εμφανές σημείο σε κάθε ιστότοπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές.
 4. Δεν εγγράφονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ή διαγράφονται από αυτό οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, οι οποίοι, είτε κατά την εγγραφή, είτε κατά την παρακολούθηση, σε κάθε όμως περίπτωση, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ, και λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες καταγγελίες πολιτών ή φορέων προς την Ε.Σ.Α.μεΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη, διαπιστωθεί ότι:
  (α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο ν. 4591/2019 ή
  (β) δεν έχουν υλοποιήσει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να καταστούν προσβάσιμοι μετά την αρχική καταγραφή ή
  (γ) δεν διατηρούν επικαιροποιημένη δήλωση προσβασιμότητας, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει ο ν. 4591/2019 ή
  (δ) δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να καταστούν προσβάσιμοι κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματος κάθε ενδιαφερόμενου μέσα από τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων ή
  (ε) δεν εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιεί το ανωτέρω Τμήμα της ΓΓΨΔ και ΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης.

Άρθρο 3

Μορφή και διαδικασία χορήγησης της γνωμοδότησης για την ένταξη στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.

 1. Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας εντάσσονται στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος ένταξης από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.μεΑ.
 2. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα θεωρείται προσβάσιμο, εφόσον συμμορφώνεται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τα μέρη αυτών και με τα στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2012/1025.
 3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί τα παραπάνω, προσβάσιμο θεωρείται το περιεχόμενο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 301 549 VI.1.2 (2015-4).
 4. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα υποβάλλουν το αίτημα ένταξης στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα. Ως αίτημα ένταξης νοείται η συμπλήρωση και υποβολή σχετικού ερωτηματολογίου με συνημμένη τη Δήλωση Προσβασιμότητας.
 5. Μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ο/η εξουσιοδοτημένος/η διαχειριστής/στρια της Ε.Σ.Α.μεΑ συνδέεται με διαπιστευτήρια στο Μητρώο, ελέγχει τα αιτήματα και αποφαίνεται με αιτιολογημένη γνώμη, και ακολούθως:
  (α) η Ε.Σ.Α.μεΑ παρέχει θετική γνώμη, εφόσον ισχύουν όλοι οι παρακάτω όροι:
  i. η υποβληθείσα δήλωση προσβασιμότητας είναι πλήρης, διευκρινίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, και είναι επικαιροποιημένη και σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4591/2019,
  ii. τυχόν περιεχόμενο που δηλώνεται ως μη προσβάσιμο, τεκμηριώνεται επαρκώς ότι δε συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία ή συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, και αναφέρονται προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες, κατά περίπτωση, και
  iii. η υποβληθείσα δήλωση προσβασιμότητας είναι σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4 του άρθρου 7 του
  ν. 4591/2019, και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα,
  (β) Αν δεν ισχύει ένα από τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.μεΑ παρέχει αρνητική γνώμη και επισημαίνονται οι όροι, οι οποίοι δεν πληρούνται από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.
  (γ) Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. αναρτάται το κείμενο της γνώμης και σχετικό τεκμηριωτικό υλικό, το οποίο είναι προσβάσιμο στον αιτούντα,
  (δ) Η γνωμοδότηση παρέχεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος, εκτός εάν ζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις για τη στοιχειοθέτηση της γνώμης. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος, θα τεκμαίρεται ότι η γνώμη είναι θετική.

Άρθρο 4

Διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

 1. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και την υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4591/2019.
 2. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
  i. «Προσβάσιμη μορφή»: ηλεκτρονικό έγγραφο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4591/2019.
  ii. «Περίοδος παρακολούθησης»: η χρονική περίοδος εντός της οποίας εκτελούνται οι δραστηριότητες παρακολούθησης, οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο της συμμόρφωσης ή της μη συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές του δείγματος προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Στην περίοδο παρακολούθησης περιλαμβάνονται ο καθορισμός του δείγματος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και οι σχετικές, με την υποβολή εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ρυθμίσεις.
 3. Η μεθοδολογία παρακολούθησης διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων, καθορίζεται δε σε κάθε περίπτωση, από τις ισχύουσες εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιώντας:
  • μέθοδο διεξοδικής παρακολούθησης για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και
  • μέθοδο απλουστευμένης παρακολούθησης για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
 4. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ δημοσιεύει, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου, την ακολουθούμενη μεθοδολογία παρακολούθησης, τις ημερομηνίες έναρξης της παρακολούθησης των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές για κάθε περίοδο παρακολούθησης και το δείγμα / λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που θα υποστούν έλεγχο συμμόρφωσης για κάθε περίοδο παρακολούθησης.
  Οι περίοδοι παρακολούθησης ορίζονται από τις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζονται εκάστοτε.
 5. Το δείγμα των προς παρακολούθηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές καθορίζεται από το Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  Η δειγματοληψία διενεργείται:
  i. εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με:
  • το μέγεθος του δείγματος,
  • την επιλογή του δείγματος των ιστοτόπων, ώστε να επιτυγχάνεται διαφοροποιημένη, αντιπροσωπευτική και γεωγραφικά ισορροπημένη κατανομή,
  • την επιλογή του δείγματος των εφαρμογών για φορητές συσκευές ώστε να επιτυγχάνεται διαφοροποιημένη και αντιπροσωπευτική κατανομή και
  • την περιοδικότητα του δείγματος
  ii. λαμβάνοντας υπόψη την προτεινόμενη λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές από την Ε.Σ.Α.μεΑ και τον Συνήγορο του Πολίτη.
  Η Ε.Σ.Α.μεΑ και ο Συνήγορος του Πολίτη, από 1η έως 30η Απριλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από 01/01/2021, αποστέλλουν στο Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ τη λίστα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα της εκάστοτε περιόδου παρακολούθησης, βασισμένοι σε καταγεγραμμένες καταγγελίες ενδιαφερόμενων. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να λαμβάνει υπόψη του, για την κατάρτιση της λίστας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα της εκάστοτε περιόδου παρακολούθησης,τη γνώμη και άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου που απευθύνονται σε πολίτες με αναπηρία ή άλλες ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.
  Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος του δείγματος δεν δύναται να ξεπεράσει τα οριζόμενα στις ισχύουσες Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 6. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, σε κάθε περίοδο παρακολούθησης, δημοσιεύονται με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.
 7. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔ και ΑΔ, αναφορικά με τους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές,όπου εντοπίζονται αδυναμίες συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του ν. 4591/2019, βάσει της διενεργούμενης παρακολούθησης, θα επισημαίνει στους αρμόδιους φορείς την ανάγκη διόρθωσης καθώς και τη διαδικασία διόρθωσης των παρατηρούμενων αδυναμιών και θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Οι φορείς οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και προκειμένου να επανενταχθούν στο ΜΗΔΙΣΕΦ ακολουθείται και πάλι η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
 8. Το Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΓΓΨΔκαιΑΔ υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4591/2019. Το περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται από τις ισχύουσες εκτελεστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 9. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και της ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, των οποίων οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές για φορητές συσκευές εμπεριέχονται στο εκάστοτε δείγμα παρακολούθησης, διασφαλίζουν στο φορέα παρακολούθησης την πρόσβαση στους ιστότοπους εξωδικτύου ή ενδοδικτύου ή στις εφαρμογές για φορητές συσκευές για τους σκοπούς της παρακολούθησης. Αν δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί πρόσβαση,αλλά ο οργανισμός του δημόσιου τομέα παρέχει αποτελέσματα αξιολόγησης, τότε ο φορέας παρακολούθησης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, πλήρως ή εν μέρει, τα εν λόγω αποτελέσματα παρακολούθησης υπό τους εξής σωρευτικούς όρους:
  (α) ο οργανισμός του δημόσιου τομέα έχει υποβάλει την πλέον πρόσφατη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης που διαθέτει και
  (β) η εν λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε το νωρίτερο 3 έτη πριν από την ημερομηνία της παρακολούθησης.

Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. πράξης 273 (2)
Ίδρυση Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής στον Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28Α του
  ν. 4485/2017, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018.
 2. Την υπ΄ αρ. 2020010837/18-6-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και Οικονομικών.
 3. Την από 19-6-2020 απόφαση της Συγκλήτου.
 4. Την από 20-5-2020 απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.
 5. Την από 16-1-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Χειρουργικής.
 6. Το υπ΄ αρ. 10572/16-1-2020 έγγραφο του Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής
 7. Το υπ΄ αρ. 1920029158/11-6-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής
 8. Το γεγονός ότι η ίδρυση της Γ΄ Ουρολογικής Κλινικής και ο καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος,αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ΄ Ουρολογική Κλινική,η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές, κλινικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ουρολογίας και ανήκει στον Τομέα Χειρουργικής. Η Κλινική συγκροτείται από τις ακόλουθες μονάδες:
• Εξωσωματικής Λιθοτριψίας,
• Ενδοουρολογίας,
• Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής,
• Παθήσεων Προστάτου,
• Ανδρολογικό Ιατρείο,
• Ιατρείο Προστατίτιδας,
• Ιατρείο Ακράτειας και
• Ουροδυναμικού Ελέγχου.

Άρθρο 2
Σκοπός

 1. Η Γ’ Ουρολογική Κλινική έχει ως σκοπό:
  α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής,όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
  β) Την κάλυψη των κλινικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών σε ασθενείς με ουρολογικά προβλήματα.
  γ) Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  δ) Την ειδίκευση και εξειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών.
  ε) Την οργάνωση μαθημάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ελληνικών ή διεθνών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων στα επιστημονικά αντικείμενα της Κλινικής ή σε εξειδικευμένα θέματα ουρολογίας.
  στ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
  ζ) Την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων,με σκοπό την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  η) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής όσον αφορά ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.
  θ) Την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αντικείμενα και θέματα των ενδιαφερόντων της Κλινικής.
  ι) Την εκπόνηση και εκτύπωση εντύπων, μονογραφιών και βιβλίων για ενημέρωση σε θέματα Ουρολογίας.
  2) Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.
  α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, των ειδικευόμενων ιατρών, των εξειδικευομένων στα διάφορα πεδία της Ουρολογίας, καθώς και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υπηρεσιών υγείας.Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή με την ευθύνη του ΔΕΠ της κλινικής. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων,την παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών και τη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο στην εκτίμηση πασχόντων ουρολογικών ασθενών, όσο και στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων και τεχνικών επί των ασθενών εντός της κλινικής.
  Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων, εξειδικευόμενων και μετεκπαιδευόμενων ιατρών είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκονται θέματα ουρολογίας, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδιαφερόντων περιστατικών με τη συμμετοχή όλων των ιατρών της Κλινικής και των φοιτητών.
  H θεωρητική εκπαίδευση των εξειδικευομένων περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκεται η προκαθορισμένη ύλη που απαιτείται για τη λήψη της εξειδίκευσης,φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική ενημέρωση,παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδιαφερόντων περιστατικών. Επίσης η θεωρητική εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των ιατρών στα σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνει η κλινική.Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκτίμηση,παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών με συμμετοχή στις παρεμβατικές και μη πράξεις και τεχνικές επί των ασθενών. Επιπλέον, περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εξειδικευομένων σε όλες τις πρακτικές, επεμβατικές και μη μεθόδους θεραπείας, στην εφαρμογή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, καθώς και στην απόκτηση πείρας στο γνωστικό αντικείμενο της ύλης της ουρολογίας.
  β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές, καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Ουρολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της, και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
  γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών,επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές,στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Η Γ΄ Ουρολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους, εξειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού, διοικητικού, υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας Κλινικής. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

Η Γ’ Ουρολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου το
γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό
αντικείμενο της Κλινικής και που εκλέγεται σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

 1. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
 • η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του,
 • η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική,
 • η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου,
 • η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Κλινικής,
 • η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων,
 • η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες και την ανάθεση συγκεκριμένου μέρους των διοικητικών υποχρεώσεων της Κλινικής, για τα αναλώσιμα υλικά, τον κινητό εξοπλισμό. Ο ορισμός των επιστημονικά υπευθύνων στις ειδικές μονάδες της Κλινικής, γίνεται με κριτήριο την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, την εμπειρία και τη δραστηριότητά τους στο αντικείμενο της οικείας μονάδας. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους και να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ αυτούς.
 • η εκπροσώπηση της Κλινικής στα επιστημονικά, διοικητικά και συλλογικά όργανα, καθώς και σε κάθε άλλη παρουσία της Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εκτός αυτών. Αποφασίζει για κάθε επί μέρους θέμα λειτουργίας της Κλινικής και υποχρεώσεων του προσωπικού, το οποίο δεν καλύπτεται από τις διατάξεις των εν ισχύ νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων και υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
  Με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε στελέχη της Κλινικής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

 1. Η Κλινική θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
 2. Ο διευθυντής της Κλινικής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

Η λειτουργία της Κλινικής δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος.
Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από ιδίους πόρους και ειδικότερα:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
δ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας Κλινικής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
ε. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.

Άρθρο 7
Τίτλος – Σφραγίδα

 1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Γ’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»,
  ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπό της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται η Κλινική.
 2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της όμοια σφραγίδα με αυτή της Ιατρικής Σχολής και την προσθήκη του τίτλου της Κλινικής.
 3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλογραφία της και τα έγγραφά της.
 4. Στους χώρους του Νοσοκομείου όπου δραστηριοποιείται η Κλινική αναγράφονται ο ακριβής τίτλος: Γ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ και ο τίτλος και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή της.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

 1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική είναι τα εξής:
 • Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας,
 • Βαθμολογία φοιτητών,
 • Αρχείο Ασθενών,
 • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο),
 • Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
 • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων,
 • Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας,
 • Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.
 • Αρχείο υπό δημοσίευση και δημοσιευμένων εργασιών
 • Αρχείο ερευνητικών πρωτοκόλλων και μελετών
 • Αρχείο διδακτορικών διατριβών
 • Βιβλίο πρακτικών καταστροφής άχρηστων υλικών
 • Αρχείο παρεχόμενων ιατρικών γνωμοδοτήσεων
 1. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 2. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να κρατούνται και με τη μορφή των ηλεκτρονικών αρχείων σε υπολογιστή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα