«Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 30: Τμήμα από Α/Κ Μικροθηβών έως Μπουρμπουλήθρες»

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 30: Τμήμα από Α/Κ Μικροθηβών έως Μπουρμπουλήθρες. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91585

για να διαβάσετε πατήστε : ΕΔΩ

Τακτικός Διαγωνισμός – Τεχνικά Έργα

Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/20202:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.182.924,78 € (με ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ XML

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 30: Τμήμα από Α/Κ Μικροθηβών έως Μπουρμπουλήθρες», η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 953.971,60€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 207.681,95€ για μελέτη κατηγορίας 16
 2. 364.173,12€ για μελέτη κατηγορίας 10
 3. 8.276,85 € για μελέτη κατηγορίας 8
 4. 52.178,18€ για μελέτη κατηγορίας 13
 5. 55.713,81€ για μελέτη κατηγορίας 21
 6. 57.112,04€ για μελέτη κατηγορίας 20
 7. 58.252,75€ για μελέτη κατηγορίας 27
 8. 17.178,00€ για μελέτη κατηγορίας 9
 9. 8.973,82€ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
  και 124.431,08€ για απρόβλεπτες δαπάνες.

Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΣΑΜΠ 917 Κ.Α. 2019ΜΠ91700002

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/8/2020,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4/9/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
  μελετών.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 19.079,43 ευρώ και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 13 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/8/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις
25/8/2020. Πληροφορίες: Καλυβιώτη Μαρία Ελένη – Μουσμούλης Κων/νος – Κωτσής Ηλίας. τηλ. 2413 511 207, 208 &209.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα