Μελέτη για την οριοθέτηση των ποταμών Αλιάκμονα και Βενέτικου και των παραποτάμων τους

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την οριοθέτηση των ποταμών Αλιάκμονα και Βενέτικου και των παραποτάμων τους».

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥΣ», (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  205123), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.455,87€ (με Φ.Π.Α. 24%) στις κατηγορίες μελετών, ως εξής:

  • -στην κατηγορία μελέτης ( 16 ), πτυχία τάξεως Β΄ και άνω
  • -στην κατηγορία μελέτης ( 13 ), πτυχία τάξεως Β΄ και άνω

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ– νέα έργα έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών, από ΚΑΠ 2023 , προϋπολογισμού 20.000,00€ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) –έργα έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών, από ΣΑΜΠ 941, προϋπολογισμού 80.000,00€ με CPV:71321300-7 – «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής» και 71351810-4 – «Τοπογραφικές υπηρεσίες» και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

  • Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
  • Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Συνημμένα αρχεία:

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα