Κριτήρια επιλογής οικονομικών φορέων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Όροι Δημοπράτησης του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.870.870,03 € (με ΦΠΑ 24%). – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

Η με αριθ. 20PROC006595732 2020-04-21 διακήρυξη

Προς:
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
Γραφείο Διευθυντή κ. Ντάγια Χρήστο
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΤΕΕ ΤΚΕΔΘ κ. Παπαγεωργίου Νίκο
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Γραφείο Διοικητή Πιτσιλή Γεώργιο

Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη ,
Αξιότιμε κε Διευθυντή ,

Κατόπιν διαμαρτυρίας μελών μας, Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, λάβαμε γνώση την με αρ. 20PROC006595732 2020-04-21 διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του εν θέματι έργου..

Στην αναφερόμενη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Άρθρο 22 : Κριτήρια Επιλογής, παράγραφο 22.Γ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, έχουν περιληφθεί οι όροι:

Επίσης, για όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν (τόσο για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα όσο και για τους αλλοδαπούς) θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

1) να έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστο κύκλο εργασιών ίσο ή ανώτερο των 3.000.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. κατά την τελευταία τριετία (2016-2017-2018).
2) να μην έχουν περισσότερες από μία φορά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) οικονομικής χρήσης μετά από (συμπεριλαμβανομένων) φόρους, τόκους και αποσβέσεις στις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016-2017-2018).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω απαιτήσεις δύναται να ισχύουν αθροιστικά για το σύνολο των μελών

Όπως είναι σαφές ακόμη και από τον τίτλο του διαγωνισμού, το αντικείμενο είναι αμιγώς τεχνικού – κατασκευαστικού χαρακτήρα, χωρίς ουδεμία κατασκευαστική ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Εθνική νομοθεσία, οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν την «καταλληλότητα» των οικονομικών φορέων για την εκτέλεση της σύμβασης, εισάγοντας στη διακήρυξη κριτήρια ποιοτικού ελέγχου. Όμως, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως : ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ.

Υπό αυτήν την έννοια, το απαιτητό επίπεδο ικανοτήτων πρέπει να μην περιορίζει τον ανταγωνισμό και ειδικά την πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις δημόσιες Συμβάσεις, όπως περιγράφεται και στον «Ευρωπαϊκό Κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες Συμβάσεις (βλ. κατευθυντήρια Οδηγία 17 – απόφαση 181/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, πρέπει να αιτιολογείται με ακρίβεια η προσθήκη «ειδικών» όρων Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας, διότι μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία περιορισμένου παγίου κύκλου οικονομικών φορέων κατά παραγνώριση θεμελιωδών αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ε.Α. 408/2011).

Ειδικότερα, οι δύο πρόσθετες προϋποθέσεις της διακήρυξης καθόλου αποδεικτικές και αντικειμενικές της χρηματοοικονομικής επάρκειας των επιχειρήσεων δεν είναι, για τους εξής λόγους.

  1. Η τριετία αναφοράς του ελάχιστου κύκλου εργασιών βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε. Επίσης, Πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν καλύπτουν το ζητούμενο όριο λόγω του μειωμένου αριθμού ότι έργων προς δημοπράτηση και όχι λόγω έλλειψης ικανότητας και δυνατότητας οικονομικής και κατασκευαστικής. Άλλωστε η μειωμένη δραστηριότητα – άρα μειωμένος κύκλος εργασιών – για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν σημαίνει αυτόματα και οικονομική ανεπάρκεια εκτέλεσης του έργου.
  2. Η απαίτηση της διακήρυξης για ύπαρξη δύο τουλάχιστον κερδοφόρων χρήσεων μετά από φόρους τόκους και αποσβέσεις είναι πρόχειρη και αυθαίρετη , καθόλου αντικειμενική και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο χρηματοοικονομικής επάρκειας. Σας αναφέρουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα
  • Γιατί π.χ. μία επιχείρηση με 100.000 ευρώ κέρδη την μία χρονιά και 10.000 ευρώ ζημία για κάθε μία από τις άλλες δύο είναι ανεπαρκής , ενώ μία άλλη με 100.000 ζημία την μία χρονιά και κέρδη 10.000 για τις άλλες δύο έχει την επάρκεια για την εκτέλεση του έργου?
  • Επίσης γιατί μία επιχείρηση με ίδια κεφάλαια π.χ. 1.000.000 τα οποία βρίσκονται στους λογαριασμούς της επιχείρησης αλλά με ζημίες 10.000 για κάθε χρήση να θεωρείται ανεπαρκής και μία αντίστοιχη με ίδια κεφάλαια 500.000 αλλά με κέρδη 10.000 για κάθε μία από τις εξεταζόμενες χρήσεις να έχει επάρκεια?

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει σαφώς η αδυναμία των απαιτούμενων κριτηρίων να προσδιορίσουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των επιχειρήσεων. Άλλωστε ο δείκτης που χρησιμοποιείται από οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές για να καταλάβουν την ανάπτυξη και το πραγματικό κέρδος επιχειρήσεων είναι ο EBITDA. Τα κέρδη δηλαδή προ φόρων τόκων και αποσβέσεων.

Συμπερασματικά, η αναθέτουσα αρχή κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για τη χρήση πρόσθετων κριτηρίων επιλογής, ειδικά για διαγωνισμούς που διενεργούνται με την ανοιχτή διαδικασία, δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις και τους όρους που οι διατάξεις περί ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ θέτουν για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η υπέρβαση των οποίων θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς και να είναι ανάλογη με τη σημασία της οικείας σύμβασης υπό την έννοια θα πρέπει να αποτελεί μία αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη οικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να βαίνει πέρα αυτού που είναι αναγκαίο προς το σκοπό αυτό. Το συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάζει χρηματοδοτικές ανάγκες και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που να δικαιολογεί αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και κατά συνέπεια η χρήση πρόσθετων αυξημένων κριτηρίων επιλογής από αυτά που προσδιορίζει το Μητρώο (ΜΕΕΠ/ΜΗΕΕΔΕ) οδηγεί στον περιορισμό του κύκλου των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων και στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες μόνες αυτές δύναται να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Για την εξασφάλισης της απαιτούμενης διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος , για την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και κυρίως για την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων, Σας καλούμε να προβείτε σε ορθή επανάληψη της εν θέματι διακήρυξης αφαιρώντας τα πρόσθετα κριτήρια επιλογής που οδηγούν σε αποκλεισμό εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές Σας και παραμένουμε στην διάθεσή Σας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα