Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΕΡΟΣ Β)

Το ΜΕΡΟΣ A : στο Εργοληπτικόν βήμα Νο_118

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_119 της ΠΕΣΕΔΕ

Α.      ΓΕΝΙΚΑ

Στο προηγούμενο τεύχος αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα καθορισμού ποσοτικά μετρήσιμων κριτηρίων ανάθεσης του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, τα οποία να χρησιμοποιούνται στις διακηρύξεις κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και τεχνικών/επιστημονικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μειώνεται κατά το δυνατόν η υποκειμενική κρίση των επιτροπών διαγωνισμού.

Στο τεύχος αυτό αναπτύσσονται οι ειδικές προτάσεις του ΣΜΕΔΕΚΕΜ για τα βασικά κριτήρια ανάθεσης:

α.      Τεχνική και επιστημονική επάρκεια του οικονομικού φορέα, και

β.      Οργάνωση και διαχειριστική ικανότητα του οικονομικού φορέα.

ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – 54643 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-537310 FAX 2310-850865
email: info@smedekem.gr

Β.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Με το κριτήριο αυτό βαθμολογούνται τα ακόλουθα υποκριτήρια:

α.      Η κατανόηση του αντικειμένου και των στόχων της μελέτης, όπως αυτό περιγράφεται και προκύπτει από το περιεχόμενο και τα στοιχεία του φακέλου της δημόσιας σύμβασης του άρθρου 45 του ν. 4412/2016 (άρθρο 86 παρ. 4α & άρθρο 94 παρ. 2α του ν. 4412/2016).

Η κάλυψη του κριτηρίου προκύπτει από το περιεχόμενο της Τεχνικής Έκθεσης και αποδεικνύεται με:

–        τεκμηριωμένη επισήμανση τυχόν σφαλμάτων ή ελλείψεων του φακέλου της δημόσιας σύμβασης που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εκπόνηση της μελέτης (όπως: έλλειψη πρόβλεψης υποστηρικτικών μελετών, σφάλματα στη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος, εσφαλμένη προεκτίμηση αμοιβής που οφείλεται σε εσφαλμένες ποσότητες ή εσφαλμένη χρήση του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών)

–        προτάσεις για την ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των παραπάνω ζητημάτων.

Για τη βαθμολόγηση της Τεχνικής Έκθεσης προτείνεται να χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα στοιχεία από τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439/18.10.2006, με τον συντελεστή βαρύτητας του Πίνακα 1.

Συντελεστής βαρύτητας: 15,0%.

Προσφορές με βαθμολογία μικρότερη του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πίνακας 1: Συντελεστές βαρύτητας επιμέρους στοιχείων τεχνικής έκθεσης

α/αΠεριγραφή υποκριτηρίουΒαρύτητα (%)Παρατηρήσεις
1Σχολιασμός περιεχομένου φακέλου σύμβασης5 
2Εντοπισμός τυχόν ελλείψεων ή προβλημάτων του φακέλου – προτάσεις για συμπλήρωση ή επίλυση20Οι προτάσεις για ανάγκη συμπληρώσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράςΗ βαθμολογία μπορεί να είναι και αρνητική
3Εντοπισμός περιβαλλοντικών περιορισμών και προτάσεις για αντιμετώπιση10 
4Τυχόν παρεκκλίσεις από προδιαγραφές / οδηγίες ή διατάξεις και προτάσεις για υπέρβαση των προβλημάτων10Προαιρετικό στοιχείο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, οι μονάδες προστίθενται στο 2
5Επισήμανση της ανάγκης για πρόσθετες απαλλοτριώσεις5Προαιρετικό στοιχείο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, οι μονάδες προστίθενται στο 2
6Λοιπά στοιχεία ή εκτιμήσεις του διαγωνιζόμενου20Η βαθμολογία μπορεί να είναι και αρνητική
7Συμπληρωματικές μελέτες και εργασίες ή συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων15Οι προτάσεις για την ανάγκη συμπληρώσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς
8Επισήμανση τυχόν ειδικών γεωλογικών ή γεωτεχνικών προβλημάτων (σεισμικότητα, ασταθείς περιοχές κ.λπ.) και προτάσεις για τρόπο αντιμετώπισης10 
9Ανάγκη τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου5Προαιρετικό στοιχείο. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, οι μονάδες προστίθενται στο 2
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ100 

β.      Η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, με την έννοια του τρόπου εργασίας (άρθρο 86 παρ. 4β και άρθρο 94 παρ. 2β του ν. 4412/2016).

Η κάλυψη του κριτηρίου τεκμηριώνεται μεπεριγραφή των απαιτούμενων επιμέρους δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της μελέτης, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών, την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ τους και τα σημεία ελέγχου, με συμμόρφωση στις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς.

Το κριτήριο είναι καθαρά ποιοτικό και δεν επιδέχεται ποσοτική ανάλυση. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να τεθεί βαθμολογία με αντικειμενικό τρόπο είναι να βαθμολογηθούν αρνητικά οι εσφαλμένες προσεγγίσεις της μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο της Εγκυκλίου 11 του υπουργείου Υποδομών (Οδηγός εκπόνησης μελετών), αριθ. πρωτ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ 466/27.11.2018:

–        Αν η προτεινόμενη μεθοδολογία δεν έχει σφάλματα ή ελλείψεις ως προς τις επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των φάσεων και την αλληλοτροφοδότηση μεταξύ τους, βαθμολογείται με 100 μονάδες.

–        Αν παρουσιάζονται σφάλματα / ελλείψεις στη μεθοδολογία, η βαθμολογία μειώνεται κατά 5 μονάδες για κάθε σφάλμα / έλλειψη.

–        Τον μέγιστο βαθμό (100 μονάδες) λαμβάνει η επιλεγείσα ως βέλτιστη μεθοδολογία εκ των υποψηφίων, και οι λοιπές βαθμολογούνται συγκριτικά, μειώνοντας τον μέγιστο βαθμό, ανάλογα με τα σφάλματα / ελλείψεις.

Συντελεστής βαρύτητας: 10,0%.

Προσφορές με βαθμολογία μικρότερη του 60 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Γ.       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Με το κριτήριο αυτό βαθμολογούνται:

α.      Η ικανότητα του συντονιστή της ομάδας μελέτης (άρθρο 94 παρ. 2δ του ν. 4412/2016): Ο συντονιστής πρέπει να είναι μελετητής σε μία από τις κύριες κατηγορίες μελέτης (άρθρο 2 παρ. 3 περ. 11). Η πλήρωση του κριτηρίου τεκμηριώνεται με παρόμοιες και άλλες μελέτες στις οποίες συμμετείχε με την ιδιότητα του συντονιστή-εκπροσώπου (αριθμός και συνολικό ποσό αμοιβών).

Στη διακήρυξη θα ορίζονται υποχρεωτικά:

–        Ο μέγιστος αριθμός παρόμοιων και άλλων μελετών πέραν των οποίων δεν αυξάνεται η βαθμολογία του συντονιστή. Ο αριθμός αυτός συνολικά για τις παρόμοιες και άλλες μελέτες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15).

–        Το μέγιστο ποσό αμοιβών παρόμοιων και άλλων μελετών πέραν του οποίου δεν αυξάνεται η βαθμολογία του συντονιστή. Το ποσό αυτό ορίζεται ως το 3πλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό ανάθεση σύμβασης, προ ΦΠΑ.

Ο βαθμός ικανότητας του συντονιστή i (βΙΣi) υπολογίζεται από την εξίσωση:

βΙΣi = [(Νi / Νmax) x 50] + [(ΙΣi / ΙΣmax) x 50], όπου:

Νi =           Ν(ΠΜ) + (Ν(ΑΜ)x 0,50) η ικανότητα του συντονιστή i, όπως προκύπτει από τον αριθμό των συμβάσεων στις οποίες υπήρξε συντονιστής, για παρόμοιες (ΠΜ) και άλλες (ΑΜ) συμβάσεις

Νmax=        η μέγιστη ικανότητα συντονιστή (μέγιστος αριθμός συμβάσεων) ή 15 αν αυτή υπερβαίνει το 15

ΙΣi =           ΣΙ(ΠΜ) + (ΣΙ(ΑΜ)x 0,50) είναι η ικανότητα του συντονιστή i, όπως προκύπτει από τις αμοιβές συμβάσεων

ΙΣmax =       η μέγιστη ικανότητα συντονιστή ή το 3πλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό ανάθεση σύμβασης, προ ΦΠΑ σε περίπτωση που η μέγιστη ικανότητα είναι μεγαλύτερη από το ποσό αυτό

ΣΙ(ΠΜ) =      η συνολική ικανότητα (άθροισμα αμοιβών επικαιροποιημένο από τον χρόνο έγκρισης της μελέτης στον χρόνο του διαγωνισμού) από παρόμοιες μελέτες στις οποίες υπήρξε συντονιστής

ΣΙ(ΑΜ) =      η συνολική ικανότητα (άθροισμα αμοιβών επικαιροποιημένο από τον χρόνο έγκρισης της μελέτης στον χρόνο του διαγωνισμού) από άλλες μελέτες στις οποίες υπήρξε συντονιστής

Ο συντονιστής μπορεί επίσης να βαθμολογείται για καθήκοντα αναπληρωτή συντονιστή ή για καθήκοντα εκπροσώπου συμμετέχοντος γραφείου μελετών που τυχόν έχει ασκήσει, αλλά και για συμμετοχή σε ομάδα μελέτης. Στις περιπτώσεις αυτές η ικανότητα του συντονιστή θα προσμετράται με μειωτικό συντελεστή.

Συντελεστής βαρύτητας: 5,0%.

β.      Το πρόσθετο δυναμικό(άρθρο 86 παρ. 4β του ν. 4412/2016): Βαθμολογείται το δυναμικό του πτυχίου (ή των πτυχίων) πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου με τηδιακήρυξη. Ο βαθμός πρόσθετου δυναμικού του διαγωνιζόμενου i (βΠΔi) υπολογίζεται από την εξίσωση:

βΠΔi = (Δimax) x 100, όπου:

Δi = το δυναμικό της ομάδας i

Δmax = το μέγιστο δυναμικό ομάδας.

Συντελεστής βαρύτητας: 10,0%.

γ.       Το μόνιμο προσωπικό(άρθρο 86 παρ. 4β του ν. 4412/2016): Βαθμολογείται το μόνιμο προσωπικό πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου από τη διακήρυξη (το οποίο αναφέρεται χωριστά) και ανεξάρτητα αν κατέχει μελετητικό πτυχίο. Ως μόνιμο προσωπικό, πέραν του ενταγμένου στο δυναμικό του πτυχίου, θεωρείται αυτό των μισθολογικών καταστάσεων και με ΑΠΥ. Η μονιμότητα του προσωπικού με ΑΠΥ τεκμαίρεται με συμβάσεις έργου για συγκεκριμένες μελέτες, 3 κατ’ ελάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια και ΑΠΥ για τουλάχιστον €20.000,00 τα τελευταία 5 χρόνια.

Για κάθε μέλος του μόνιμου προσωπικού πλην του ελάχιστου απαιτούμενου δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής του στην εκπόνηση της μελέτης στον πίνακα προσωπικού της ομάδας μελέτης.

Το δυναμικό (δ) του μόνιμου προσωπικού προσμετράται ως εξής:

Μηχανικοί:0 – 4 έτη από λήψη διπλώματος1,0 μονάδα
 4 – 8 έτη από λήψη διπλώματος2,0 μονάδες
 8 – 12 έτη από λήψη διπλώματος3,0 μονάδες
 > 12 έτη από λήψη διπλώματος4,0 μονάδες
Τεχνολόγοι:0 – 4 έτη από λήψη διπλώματος0,50 μονάδας
 4 – 8 έτη από λήψη διπλώματος0,75 μονάδας
 8 – 12 έτη από λήψη διπλώματος1,0 μονάδα
 > 12 έτη από λήψη διπλώματος2,0 μονάδες
Τεχνικοί Μ.Ε.:0 – 4 έτη από λήψη διπλώματος0,25 μονάδας
 4 – 8 έτη από λήψη διπλώματος0,50 μονάδας
 8 – 12 έτη από λήψη διπλώματος0,75 μονάδας
 > 12 έτη από λήψη διπλώματος1,0 μονάδα
Διοικητικό & υποστηρικτικό προσωπικό: 0,25 μονάδας

και πολλαπλασιάζεται για κάθε μέλος επί το ποσοστό Π συμμετοχής του.

Ο βαθμός μόνιμου προσωπικού του διαγωνιζόμενου i (βΜΠi) υπολογίζεται με την εξίσωση:

βΜΠi = [Σ(δ x Π)i / Σ(δ x Πmax)] x 100, όπου:

Σ(δ x Π)i = το άθροισμα του δυναμικού των μελών του υποψηφίου, που για κάθε μέλος πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό συμμετοχής του (Π) και

Σ(δ x Πmax)= το μέγιστο άθροισμα δυναμικού μελών υποψήφιου.

Συντελεστής βαρύτητας: 10,0%.

δ.      Η συνοχή της ομάδας μελέτης(άρθρο 86 παρ. 4γ και άρθρο 94 παρ. 2ε του ν. 4412/2016)

Στη διακήρυξη της σύμβασης ορίζονται υποχρεωτικά:

–        Ο μέγιστος αριθμός μελετών πέραν των οποίων δεν αυξάνεται η βαθμολογία της συνοχής της ομάδας ορίζεται σε 15.

–        Το μέγιστο ποσό αμοιβών μελετών πέραν του οποίου δεν επαυξάνεται η βαθμολογία της συνοχής της ομάδας. Το ποσό αυτό ορίζεται στο 3πλάσιο της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό ανάθεση σύμβασης, προ ΦΠΑ.

Ο βαθμός συνοχής (βΣ) της ομάδας μελέτης προκύπτει από την εξίσωση:

          βΣ = 0,50 x ΑΟ + 0,25 x ΚΝ + 0,25 x ΜΣ, όπου:

ΑΟ =    ο βαθμός της αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του οργανογράμματος, όπως προκύπτει από το διάγραμμα οργάνωσης της ομάδας, τον πίνακα προσωπικού, τα βιογραφικά σημειώματα (όταν ζητείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), τις εκθέσεις που περιέχονται στο οργανόγραμμα και βαθμολογείται από 0 ως 100.

ΚΝ = (ΝΓi / ΝΓmax) x 100, όπου:

ΝΓi = 1 + (Κ-Ν) x 0,10 στις συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή > €60.000,00 και

ΝΓi = 1 + (Κ-Ν) x 0,05 στις συμβάσεις με προεκτιμώμενη αμοιβή ≤ €60.000,00

ΝΓmax = το μέγιστο ΝΓ

Ν =      ο αριθμός γραφείων του υποψήφιου σχήματος

Κ =      ο αριθμός των απαιτούμενων πτυχίων, και

ΜΣ = [Σ(ΑΜx ν/Ν)i / Σ(ΑΜx ν/Ν)max] x 100, όπου:

ΑΜ =    η συνολική αμοιβή μελέτης στην οποία συμμετείχαν περισσότερα του ενός γραφεία του υποψηφίου σχήματος, επικαιροποιημένη από τον χρόνο έγκρισης στον χρόνο του διαγωνισμού

ν =       ο αριθμός των συμμετεχόντων στη μελέτη γραφείων του υποψήφιου σχήματος

Ν =      ο αριθμός γραφείων του υποψήφιου σχήματος

Σ(ΑΜx ν/Ν)i = το σύνολο για κάθε υποψήφιο σχήμα, και

Σ(ΑΜx ν/Ν)max = το μέγιστο από τα Σ(ΑΜx ν/Ν)i.

Σε περίπτωση που το μέγιστο ΑΜ είναι μεγαλύτερο του 3πλάσιου της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό ανάθεση σύμβασης, αντί για το ποσό αυτό τίθεται το 3πλάσιο της αμοιβής της υπό ανάθεση σύμβασης.

Σε περίπτωση που ένα γραφείο καλύπτει όλες τις απαιτούμενες από τηδιακήρυξη κατηγορίες μελετητικών πτυχίων:

ν =       αριθμός κατηγοριών από τις απαιτούμενες που περιλαμβανόταν στη μελέτη

Ν =      αριθμός κατηγοριών που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

Συντελεστής βαρύτητας: 10,0%.

ε.       Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της σύμβασης(άρθρο 86 παρ. 4β και άρθρο 94 παρ. 2γ του ν. 4412/2016): Συντάσσεται από τον διαγωνιζόμενο με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ή τον χρόνο περαίωσης του φακέλου της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη αλληλουχία των σταδίων, κατηγοριών μελετών κ.λπ. Βαθμολογείται από 0 ως 100.

Δεν βαθμολογείται τυχόν προτεινόμενη μείωση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης.

Συντελεστής βαρύτητας: 15,0%.

Δ.      ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚριτήριοΥποκριτήριο (σχετικάάρθρα ν. 4412/2016)Συντελεστής βαρύτηταςΕλάχιστη αποδεκτή βαθμολογία
Τεχνική & επιστημονική επάρκεια οικονομικού φορέαΚατανόηση αντικειμένου & στόχων μελέτης15,0%60,0
Μεθοδολογία εκπόνησης μελέτης10,0%60,0
Οργάνωση & διαχειριστική ικανότητα οικονομικού φορέαΙκανότητα συντονιστή5,0%
Πρόσθετο δυναμικό10,0%
Μόνιμο προσωπικό10,0%
Συνοχή ομάδας μελέτης10,0%
Χρονοδιάγραμμα15,0%
Οικονομική προσφορά25,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ100,0%

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα